Delar av Nässjö bangård saneras

Vy över Nässjö station. Foto: Simon Matthis

Trafikverket inleder nu en sanering av bangården i Nässjö,  där förorenad jord, till följd av tidigare impregnering av järnvägssliprar tas om hand.

Under drygt 90 år fram till 2005 användes delar av bangården i Nässjö till att impregnera träsliprar till järnvägen. Som impregneringsmedel användes bland annat kreosotolja och arsenik som spreds och förorenade mark och grundvatten.  Nu kommer bangårdsområdet att saneras. Efter rivning av järnvägsanläggningen påbörjas en omfattande urschaktning av området ner till som mest 6 m under markytan. Ca 130 000 m3 jord ska schaktas upp och behandlas på plats för att återanvändas eller transporteras till deponi. Framrinnande grundvatten i schakten tas om hand och renas innan det släpps ut till Höregölen. Arbetet bedrivs med kontinuerlig kontroll av halterna i jord och vatten. Källa: Trafikverket