Ingen tunnel byggs vid Ringstorpspassagen

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att upphäva investeringsbeslutet om en planskild korsning under järnvägen vid Ringstorp. Anledningen är ökade investeringskostnader och att dubbelspåret på sträckan Ängelholm – Romares väg sannolikt blir verklighet redan om sex år.

När Kullavägen öppnades för trafik i slutet av 2009 var avsikten att plankorsningen vid Ringstorp skulle stängas, då olycksrisken gör plankorsningar vid järnväg olämpligt. Starka reaktioner från allmänheten och från de boende i området ledde till att Helsingborgs stad kom överens med Banverket om att tillfälligt öppna korsningen för gång- och cykeltrafik. Överenskommelsen innebar också att en ny planskild korsning skulle anläggas.

Den beräknade investeringskostnaden för att anlägga den planskilda korsningen har dock visat sig kosta nästan dubbelt så mycket som budgeterat, 11 miljoner kronor. Det finns också ett tydligt mål att göra hela Västkustbanan dubbelspårig och Trafikverket, Region Skåne, Helsingborgs stad och Ängelholms kommun har undertecknat ett genomförandeavtal för sträckan Ängelholm – Romares väg. Genom avtalet fås sannolikt ett dubbelspår redan 2017, vilket innebär att en planskild korsning vid Ringstorpsvägen behöver rivas redan efter sex år.

- Nämnden kan inte försvara en kostnad på 11 miljoner kr för en anläggning som sannolikt måste rivas redan om sex år, säger Magnus Jälminger, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Vi kommer att uppvakta Trafikverket för att förmå dem att hålla gång- och cykelpassagen öppen.

Stadsbyggnadsnämnden tog 15 december beslut om att föreslå kommunfullmäktige att upphäva investeringsbeslutet om GC-port Ringstorpsvägen.