Nu invigs Uppsala resecentrum

Tack vare den frekventa pendlingen till Stockholm räknas Uppsala som landets näst största järnvägsstation, räknat i antalet pendlingsresenärer. Foto: Christer Wiik
Det nya stationshuset, som invigdes i fjol, är en knutpunkt i Uppsalas nya resecentrum. Här erbjuds förutom kundservice och bil¬jetthantering även fler butiker och ett större utbud än tidigare. Foto: Jernhusen

Under drygt sex års tid har rikets fjärde stad varit en metropol i metamorfos.  Men den 12 december är omvandlingen äntligen slutförd. Då invigs nämligen ett av stadens största byggprojekt genom tiderna, Uppsala resecentrum.

Men tvåmiljardersprojektet är mycket mer än bara vad namnet antyder. Satsningen har i själva verket inneburit att stora delar av centrala Uppsala moderniserats rejält. Detta lagom till att kommunen nu också passerar en magisk befolkningsgräns med 200 000 invånare.

Det relativt nära avståndet, med knappt sju mil till centrala Stockholm, har gjort Uppsala till en järnvägsstad av rang. Det är framförallt just på grund av den allomfattande pendlingen till huvudstaden som gör att Uppsala räknas som landets näst största järnvägsstation, räknat i antalet pendlingsresenärer. Cirka 40 000 personer lämnar eller anländer stadens centralstation varje dag och det gamla stationsområdet har inte varit anpassat till denna trafik.

– Stora resenärsskaror har varit tvungna att gå över spåren och då också behövt invänta bommar, säger Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Resecentrum, Uppsala kommun.

Stationsområdet i sig har även varit ineffektivt med dålig koppling till såväl övriga trafikslag som Uppsalas centrala delar. Och på den östra sidan järnvägen hade dåvarande Banverket sin godsbangård, vilket hindrat en stadsutveckling i city.

Det är dessa skäl som har legat till grund för att Uppsala länge velat utveckla sitt stationsområde till ett modernt, säkert och effektivt resecentrum där alla trafikslag kan mötas.

Första spadtaget 2005

Det första spadtaget för Uppsala resecentrum togs den 19 september 2005, med bland annat dåvarande infrastrukturminister Ulrica Messing som en av grävarna och invigningstalarna.

Resecentrumprojektet är ett av de allra största byggprojekten i Uppsala genom tiderna och det har därför krävts en gemensam satsning från flera håll för att allt ska gå i lås. Det blev de tre aktörerna Banverket (numera Trafikverket), Jernhusen och Uppsala kommun som fick stå som gemensamma byggherrar för projektet, alla dock med sitt respektive ansvarsområde.

Rustad bangård

Det är Trafikverket som har haft ansvaret för att bygga om bangården för att öka dess kapacitet, säkerhet och tillgänglighet. Bangården har fått fem nya plattformar och nya spår för att kunna hantera fler tåg och resenärer. Plattformarna har fått nya tak och har förlängts ner till Strandbodgatan där en ny entré med hissar och trappor har byggts.

För att frigöra ytor öster om stationen har Trafikverkets godshanteringsytor i bangårdens östra del flyttas till ett nytt frilastområde i Boländerna, ett industriområde i södra Uppsala.

Centralpassagen tar bort barriär

– Trafikverket har även byggt Centralpassagen, ett viktigt öst-västligt kommunikationsstråk som gör att Uppsalaborna slipper korsa spåren vid Centralstation. Här är kommunen medfinansiär, säger Catharina.

Ovanpå Centralpassagen finns norra entréhallen från vilken man når plattformarna 2-7.

Trafikverket har också byggt tre nya järnvägsbroar i nära anslutning till stationen. Detta är också en av anledningarna till projektet dragit ut på tiden. Tågtrafiken har nämligen aldrig fått stängas av under byggtiden. Detta har av naturliga skäl gjort de järnvägsrelaterade arbetena tidskrävande.

Nytt stationshus

Fastighetsutvecklaren Jernhusen har i resecentrumprojektet haft till uppgift att dels restaurera den gamla anrika stationsbyggnaden från 1866. Det byggnadsminnesmärkta stationshuset har haft problem med såväl sättningar som hussvamp, men är nu rejält upprustad med nya restauranger, barer och kontorsmiljöer. Men det som framförallt slår den som med tåg anländer Uppsala torde vara stationsområdets nya kronjuvel, det nya stationshuset som invigdes i april 2010 och är mittpunkten i det nya resecentrumet.

Det nya stationshuset ligger i direkt anslutning till det gamla och har entréer mot torget och Centralpassagen samt spår 1. Fasaderna består av glas och stål och invändigt finns det en väntsal med café, restaurang och allehanda butiker. Här har också SJ och Upplands Lokaltrafik sina försäljningsställen. För att spara energi är byggnaden även utrustad med ny miljöteknik, bland annat finns solpaneler installerade.

Förbättrad kollektivtrafik

Uppsala kommuns del i resecentrumprojektet har berört områdena såväl väster som öster om spåren. För att förbättra tillgängligheten till övrig kollektivtrafik har nya ytor frigjorts väster om spåren, för att bättre samordna den lokala och regionala busstrafiken till hållplatser i nära anslutning till centralstationen. Man har även byggt en ny enkelriktad bussgata avsedd för södergående bussar. Därtill har alla busshållplatser utrustats med nya väderskydd, informationssystem och biljettautomater. Även taxibilarna har fått nya angöringsplatser vid stationens västra ingång. På den östra sidan har det även byggts nya parkeringsplatser och garage samt nya ”hämta och lämna” ytor. 

Då Uppsalaborna är erkänt flitiga cyklister har det också byggts en mängd nya cykelparkeringar intill stationens entréer på båda sidor spåren. Apropå stationens ingångar öppnas också en ny entré i samband med invigningen, Södra entrén.  

Nytt hotell blir centralt landmärke

I samband med att Trafikverket flyttade sin godsbangård söderut, passade Uppsala kommun, som ägde marken, på att sälja marken till Uppsalahem och Skanska. Det sistnämnda bolaget har påbörjat ett stadsutvecklingsprojekt i direkt anslutning till stationens östra del. Denna del ingår inte i projekt Resecentrum, men påverkar ändå indirekt stationsområdet i sin helhet.

Det mest uppseendeväckande bygget, vilket också blir ett nytt centralt landmärke för Uppsala, handlar om det stora tvådelade Båghuset, som nu på håller på att uppföras i omedelbar anslutning till stationen. Byggnaden, som kommer att inrymma hotell och kontor, löper som en båge längs resecentrums östra sida och sträcker sig delvis över Stationsgatan. När hotellet är klart, våren 2012, kommer det att drivas av Winn Hotel Group och blir ett fyrstjärnigt Radisson Blu hotell med 186 rum, restaurang och en konferensdel. Hela bygget är energismart och byggs enligt de krav som gäller för så kallade Green Building. Det södra huset blir sex våningar ovan mark, innehållande affärer i bottenvåningen och en våning under mark samt kontor med bland annat Uppsala kommun som hyresgäst uppåt i fastigheten.

Nya bostäder

På östra sidan av den nya Stationsgatan byggs även ett helt nytt bostadsområde i ett attraktivt och centralt läge. Området som går under namnet Uppsala Entré, gränsar till Frodeparken och får två hundra lägenheter, både bostads- och hyresrätter, samt butiker och förskola. Här kommer Skanska Nya Hem bygga cirka 90 lägenheter i sju huskroppar placerade ovanpå ett gemensamt garage under mark med ett galleristråk i markplan. Även det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem bygger en fastighet med hyresrätter.

Invigningsfest

Den 12 december är det alltså invigning av Uppsala Resecentrum och på plats i talarpodiet kommer tre representanter från de tre huvudaktörerna: Gunnar Hedberg, Uppsala kommun, Kerstin Gillsbro, Jernhusen samt Gunnar Malm, Trafikverket. Uppgångarna mot Strandbodgatan öppnas samma dag och uppmärksammas genom en ljusinstallation vid södra entrén.

Fakta

Uppsala resecentrum är ett av Uppsalas största byggprojekt genom tiderna. Projektet drivs gemensamt av Trafikverket, Jernhusen AB och Uppsala kommun. Projektet startade 2005 och nya Uppsala resecentrum invigs 12 december 2011.

Bygget innebär stora förändringar av stationsområdet. Hittills har Uppsala bland annat fått nya gatorna Stationsgatan och Stadshusgatan, en ny gång- och cykelgenomfart under spåren i form av Centralpassagen, nya bilgaraget Centralgaraget, samt en ny centralstation.

Stadsbilden förändras också tack vare den nya bangården, torg, parker, hus och fler cykelparkeringar.

Källa: Uppsala Resecentrum