”Tågkaos hotar på Södra Stambanan”

Nordskånska Hässleholm är en järnvägsknutpunkt på Södra stambanan. Foto: SJ AB

Kapaciteten på Södra Stambanan är ansträngd och Trafikverkets förslag till åtgärder tar inte höjd för den väntade tillväxten. Utan nya dubbelspår väntar tågkaos. Om nya fjärrtågsaktörer etablerar sig på sträckan Lund-Hässleholm kommer regionaltågtrafik att trängas undan redan 2015, vilket minskar arbetspendlingen med tåg på sträckan. Det visar en ny rapport av Trivector.

Tågtrafiken i Skåne har fyrdubblats på 20 år till 43 miljoner årliga resor 2012. Drygt en femtedel sker på Södra Stambanan mellan Lund och Hässleholm. Utgångspunkten för rapporten är de åtgärder som Trafikverket föreslår för perioden 2014-2025 och konsekvenserna av kända planer och prognoser. Även om tågtrafikens ökningstakt saktar in så väntar en fördubbling till 2025. Det klarar inte Södra Stambanan.

Rapporten visar att taket mellan Lund och Höör är nått. En ökning av kapaciteten kan ske med längre tåg och ökad beläggningsgrad, vilket teoretiskt sett ger 50-60 procent ökad kapacitet.

–  För att vi ska ta mer marknadsandelar och lyckas få bilisterna att välja tåg måste vi få en bättre spårkapacitet som är mer robust och störningskänslig. Vi vill ju att våra kunder ska välja ett klimatsmart alternativ som tåget är. Då gäller det att man också kan lita på att man kommer fram i tid. Många vill åka kollektivt, något som är mycket glädjande men det kräver fler tågavgångar vilket kräver fler spår – annars går inte ekvationen ihop, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken

I dag bedriver SJ och Veolia fjärrtågtrafik på Södra Stambanan, men det finns fler operatörer som sannolikt utvidgar sin trafik till att omfatta även Södra Stambanan 2015. Trafikverkets prioritering ger fjärrtåg företräde framför regionaltåg. Fler fjärrtåg innebär därför att tidtabellen för Pågatåg och Öresundståg ändras och restiderna förlängs. Om två eller flera nya aktörer tillkommer kan det till och med innebära att något av Skånetrafikens tåg i högtrafik måste ställas in.

Godstrafiken i transit genom Skåne ökar i snabbare takt än persontrafiken. Att flytta gods från väg till järnväg är avgörande för att klimatmålen ska nås. Trafikverkets prognos för godstågtrafiken på Södra Stambanan 2030 är 70-80 godståg per dygn mot dagens 60-65.

–  BaneDanmarks prognos för antalet godståg över Öresundsbron efter öppningen av Fehmarn Bält 2021 är dubbelt så hög som Trafikverkets; 84 godståg per dygn mot 35-45. Noterbart tycker Region Skåne fortsätter Mikael Stamming.

Rapporten pekar på att det behövs punktåtgärder i form av förbigångsspår och förstärkningar av stationslägen som på kort sikt förstärker kapaciteten i väntan på att ytterligare dubbelspår byggs.

–  Södra Stambanan är en av de hårdast belastade järnvägssträckorna i Sverige. Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att Trafikverket inte planerar kraftfullare åtgärder för perioden 2014-2025. Läget är redan ansträngt och hotar att bli akut redan 2015, avslutar Mikael Stamming.