”Stockholm 2070 - en attraktiv stad att leva i”

Peter Viinapuu, vd MTR Stockholm, berättade om huvudstadens framtida kollektivtrafik. Foto: Christer Wiik
Framtidsvision om Stockholms Tunnelbana. Grafik: MTR Stockholm

Sweco, Skanska och MTR bjöd in till pressträff och presentation av en gemensamt framtagen vision för en mer långtgående utveckling av Stockholm fram till 2070. Man har tagit fram en helhetslösning för Stockholms infrastruktur och bostadsbyggande fram till 2070. Det handlar om totalt 500 000 nya bostäder i länet samt ett kraftigt utbyggt tunnelbanenät.

Målet är att visa beslutsfattare och näringsliv hur Stockholm kan utvecklas för att fortsätta vara en av världens mest attraktiva städer. Det kräver långsiktiga satsningar som skapar förutsättningar för utveckling under en längre tid.

Stockholm är idag en av de snabbast växande städerna i Europa och förväntas växa med drygt en miljon invånare fram till 2070. Mot bakgrund av demografiska och klimatmässiga utmaningar har Sweco tillsammans med Skanska och MTR tagit fram en långtgående lösning för hur Stockholm skall kunna möta de nya behoven och växa hållbart fram till år 2070.

Stockholm har vuxit snabbt. Från 1950 till 2013 ökade länets befolkning från en miljon till 2,1 miljoner invånare. Av dessa bor 40 procent i Stockholms kommun jämfört med 75 procent 1950. Det speglar den bebyggelsespridning som skett i Stockholms län. Spridningen startade i början av 1950-talet när Stockholm expanderade kraftigt utanför innerstaden. Sedan dess har nya förorter växt fram och kommunala centrum etablerats.

Stockholms län förväntas fram till 2070 att växa med drygt en miljon människor. För att klara detta krävs hela 500 000 nya bostäder.

Men enligt Henrik Svanqvist, Head of Public Affairs, Skanska, så ska man inte behöva ta mer mark i anspråk än av som absolut är nödvändigt och inga större naturområden skall heller behövas naggas i kanten.

- Det handlar om att bygga en tätare stad och att bygga så mycket som möjligt i nodpunkter, säger Svanqvist och nämner Gullmarsplan, Liljeholmen och Bromma som några exempel på knutpunkter som ligger i det så kallade halvcentrala bandet runt Stockholm som han menar har stor förtätningspotential:

Peter Viinapuu, vd MTR, påpekade att Stockholms tunnelbana idag har en radiell struktur, där station T-centralen är den enda gemensamma nämnaren i nätet och att tunnelbanan i takt med ett ökat befolkningstryck, behöver bli mer finmaskigt – det gäller att skapa en spindelnätsstruktur.  I planen för ”Stockholm 2070” föreslås därför en utbyggnad

av dagens tunnelbanenät med cirka 86 km under de kommande 50 åren med en takt om 15–20 km/ decennium. Det innebär bland annat en helt ny tunnelbanelinje, 38 nya stationer, fem utbyggda stationer, fyra nya bytespunkter mellan olika tunnelbanelinjer, samt två nya passager som kan avlasta Stockholm Central. Tunnelbaneinvesteringen uppgår till två miljarder kronor per år enligt dagens penningvärde. Det motsvarar cirka 12 kr/påstigande passagerare under perioden 2013–2070. Tunnelbanan blir därmed överlägsen andra transportmedel i kostnadseffektivitet. All nybyggd tunnelbana förläggs under mark

för att inte ta värdefull bostadsmark i anspråk. Högsta framkomlighet och komfort för resenärerna kombineras då med stor frihet att planera stadens struktur med gator, kvarter och parker. De nya linjerna får en karakteristik liknande den blå linjen, med djupt liggande stationer på relativt stort avstånd från varandra. Det djupa läget gör det möjligt att sprida stationsentréerna och täcka in ett stort upptagningsområde. Därmed kompenseras för de längre avstånden mellan stationerna.

Föt att ta del av den föreslagna vision i sin helhet: http://stockholm2070.se