Alltför höga avgifter för järnvägen

Christel Wiman, vd, Tågoperatörerna

Transportstyrelsen visar vinst och återför 100 miljoner kronor till Statskassan. Är det resultatet av egna effektiviseringar eller alltför höga avgifter är frågan. Transportstyrelsen har under de senaste åren chockhöjt tågoperatörernas årliga avgifter.

Alltför snabbt höjda och alltför höga avgifter för järnvägen leder till: Ökad snedvridning av konkurrensen mellan transportslagen till järnvägens nackdel, orimliga konsekvenser för mindre järnvägsföretag, ökade kostnader för förnyelse av fordonsflottan, både för inköp och ombyggnad, risk för försämrad dialog mellan operatörer och myndighet, operatörer upphör med järnvägsverksamheten, eller avstår från att etablera ny verksamhet

 -  Tanken att avgiftssystemet ska täcka Transportstyrelsens kostnader är logisk utifrån myndighetens perspektiv. En myndighet agerar i en monopolsituation och blir inte automatiskt affärsdrivande i sitt agerade som på en konkurrensutsatt marknad.  På en fungerande marknad vägs nytta och kostnad mot varandra med en prispress som följd. Transportstyrelsens kostnadsbegränsande åtgärder är utifrån operatörsperspektivet obefintliga, eller i vart fall inte tillräckliga, säger Tågoperatörernas vd Christel Wiman

Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor.