Systecon analyserar kapaciteten på Tvärbanans depåer

Foto: Christer Wiik

Konsult- och programvaruföretaget Systecon AB har på uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik genomfört ett projekt avseende kapacitetsanalys av det framtida depåbehovet för Tvärbanan.

Uppdragets syfte har varit att analysera vilket behov av depåkapacitet som kommer att finnas på Tvärbanan de kommande 25 åren, en period som innefattar både en utökad linjesträckning och inköp av fler spårvagnar.

Behovet av depåkapacitet har analyserats och simulerats med varierade ingångsvärden för underhållstider, antal fel på spårvagnarna, depåernas öppettider med mera, för att se hur kapaciteten påverkar spårvagnstrafikens genomförande. Analysresultatet kommer att användas för att verifiera att den depå som nu är under uppbyggnad i Ulvsunda klarar av den förväntade mängden underhåll. Resultaten kommer även att kunna användas för att kartlägga det kommande behovet av arbetsplatser inom depåerna när Tvärbanan byggs ut.

Arbetet har bedrivits i projektform under Systecons ledning tillsammans med SL:s experter inom depåbyggnation, fordonsteknik och strategisk utveckling. - Systecon har varit till stor hjälp för SL i utmaningen att dimensionera depåerna på Tvärbanan för framtidens trafik. Tack vare projektets analys har vi en bra uppfattning om den kommande beläggningen av depåresurserna, och vi vet vilka parametrar som har störst påverkan, säger Torbjörn Englund, projektledare Ulvsunda-depån inom SL.