Ökade anslag till väg och järnväg i regeringens budgetförslag

Foto: Christer Wiik

Anslagen till väg och järnväg ökar nästa år med 1,5 miljarder kronor till totalt 37,4 miljarder, enligt regeringens budgetproposition. Därutöver frigör Trafikverkets effektiviseringsarbete medel som används till en ökad satsning på drift och underhåll.

För nästa år föreslås att anslaget till byggande, drift och underhåll av väg ökas med en miljard till 22,2 miljarder. För investeringar, drift och underhåll av järnväg föreslås en ökning med en halv miljard till totalt 15,2 miljarder. För åren 2013–2016 föreslås en successiv höjning av anslagen så att nivån 2016 har ökat med 6,5 miljarder kronor för väg och järnväg. Det ökade anslaget för nästa år fördelas med en miljard till vägsidan och en halv miljard till järnvägen. Det ska förstärka satsningen på drift och underhåll. Det är också avsett för utbyggnad av gruvrelaterad infrastruktur, främst i Norrbotten men eventuellt också i Bergslagen. För att möjliggöra en tidigareläggning av investeringar i Gävle hamn föreslår regeringen att 195 miljoner kronor tidigareläggs till 2013 från 2016 och 2017. Anslaget för Trafikverkets administration minskas nästa år med 60 miljoner kronor till följd av den interna effektivisering som pågår. I stället ökas anslagen för väg- och banhållning med motsvarande belopp. Trafikverket räknar med att efter 2013 ha minskat de totala interna kostnaderna med 2-3 miljarder kronor genom effektivisering. Regeringens utgångspunkt är att de medel som frigörs av effektiviseringen även i fortsättningen ska gå till väg- och banhållningen. – Betydelsen av vårt eget effektiviseringsarbete kan inte nog betonas, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Som tidigare med trängselskatten i Stockholm blir nu trängselskatten i Göteborg ett särskilt anslag i budgeten. Anslaget på 925 miljoner kronor får användas till finansiering av investeringar i kollektivtrafik, väg och järnväg i Göteborg. En särskild utredare har regeringens uppdrag att ta fram förslag om uttag av avgifter för fordon som trafikerar de nya broarna i Motala, Sundsvall och Nacka. Uppdraget redovisas inom kort. Regeringen kommer senare med ett förslag om vägavgifter. De regionala planeringsorganen ska i fortsättningen ta större ansvar för de flygplatser som inte ingår i det nationella basutbudet, bland annat genom att de regionala infrastrukturplanerna ska kunna omfatta driftsbidrag till icke-statliga flygplatser. Därför omfördelas 40 miljoner kronor i nästa års budget från det särskilda anslaget för driftsbidrag till att användas för de regionala infrastrukturplanerna. Från och med 2013 tar Trafikverket över lok och vagnar från affärsverket Statens järnvägar som läggs ner. Fordonen hyrs bland annat ut till de företag som kör statens upphandlade tågtrafik. Förvaltningen av järnvägsfordon blir en resultatenhet inom Trafikverket. Regeringen har nyligen aviserat ytterligare förslag till satsningar på infrastrukturen, bland annat byggande av järnvägen Ostlänken Stockholm–Linköping, utbyggnad till dubbelspår på en del av sträckan Göteborg–Borås och utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm till Nacka. Dessa förslag ingår i regeringens kommande infrastrukturproposition för perioden 2014–2025.