Ny EU-förordning om järnvägsrelaterade tjänster

Arkivbild

I juni 2019 börjar en ny genomförandeförordning och nya regler som rör tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster att tillämpas. Den nya förordningen specificerar innehållet i anläggningsbeskrivningen och hur tjänsteleverantörer ska hantera konflikter mellan ansökningar. Administrationen kommer att öka i och med att högre krav ställs på anläggningsbeskrivningen. Den ska finnas med för första gången i järnvägsnätsbeskrivningen hösten 2019 inför den tågplan som börjar gälla i december 2020, Tågplan 2021.

Vilka principer som ska gälla vid beslut om undantag utarbetar Transportstyrelsen tillsammans med andra europeiska regleringsorgan i samarbetsorganisationen IRG-Rail, Independent Regulators' Group – Rail, under hösten 2018. I slutet av året informerar Transportstyrelsen om vilka principer som ska gälla för undantag i Sverige. Tjänsteleverantörer kan ansöka om undantag från och med den 1 januari 2019.

Tjänsteleverantörer ska på ett icke-diskriminerande sätt ge järnvägsföretag och andra sökande tillträde till grundläggande tjänster och anläggningar för grundläggande tjänster. Tjänsteleverantören ska så långt som möjligt tillmötesgå samtliga ansökningar om tillgång till tjänsten. Om det finns kapacitet i anläggningen ska tjänsteleverantören alltså inte avslå ansökan. Finns det däremot inte kapacitet ska tjänsteleverantören i första hand försöka lösa det.

Vid avslag kan den sökande hänskjuta tvist till Transportstyrelsen. Om det vid prövningen bedöms att det inte finns något "praktiskt möjligt alternativ" men att det istället finns kapacitet att tilldela i anläggningen, ska Transportstyrelsen besluta att tjänsteleverantören ska tilldela den sökande lämplig kapacitet.

Avgifter för alla järnvägstjänster och för nyttjande av järnvägsinfrastrukturen i tjänsteanläggningen ska vara icke-diskriminerande.

För grundläggande tjänster får inte avgiften överstiga kostnaden för att tillhandahålla tjänsten plus en rimlig vinst. (Som rimlig vinst ska anses sådan avkastning på eget kapital som tar hänsyn till den risk tjänsteleverantören löper, och som ligger i linje med den genomsnittliga avkastningen för företag i branschen under de senaste åren.) För tilläggs- och extratjänster gäller detsamma om tjänsteleverantören är ensam om att tillhandahålla tjänsten.

Tjänsteleverantören ska lämna information om sina tjänsteanläggningar till Trafikverket och även till infrastrukturförvaltaren för det järnvägsnät som anläggningen finns i anslutning till. Dessa ska i sin tur publicera den erhållna informationen i sin järnvägsnätsbeskrivning.

Källa: Transportstyrelsen