Sjätte Järnvägsdagen 2018

Foto: Christer Wiik

Den sjätte Järnvägsdagen i samarrangemang av Swedtrain och Tågoperatörerna på på Stockholm Waterfront Congress Center. I år var strax över 200 deltagare och 15-talet inbjudna gäster. Moderator Nisha Besara involverade både talare och deltagare. En höjdpunkt var det stora stöd för fortsatt dialog om höghastighetsbanor som gavs under eftervalsanalysen av de två ledarskribenterna PM Nilsson, Dagens Industri, och Daniel Svedin, Aftonbladet.

Regeringens godstransportråd hade samtidigt sitt första möte. Tomas Eneroth, infrastrukturminister, inledde med att tydliggöra de höga förväntningar som finns på att skapa verkstad och att genomföra regeringens nationella godstransportstrategi. Tidshorisonten är fyra år och ledamöterna sitter på ett personligt mandat. Det är viktigt att ta fram gemensamma lösningar och en gemensam långsiktig plan. Rådet ska vara en plattform för att agera och ska fokusera på praktiska lösningar.

Trafikverket har fått en lång rad regeringsuppdrag för genomförande av den nationella godstransportstrategin. Det kommer att inrättas ett kansli hos Trafikverket. Eftersom Trafikverket också ska verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg, ska åtgärder till för att stimulera överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Trafikverket skall också intensifiera arbetet med att främja intermodala transporter. Även Trafikanalys har fått ett uppdrag att analysera hur intermodala godstransporter kan främjas.