Tågoperatörernas vd invald i regerinigens godstransportråd

Foto: Tågoperatörerna

Tågoperatörernas vd Björn Westerberg är invald i det Nationella godstransportrådet som representant för branschen, liksom Jan Sundling, styrelseordförande på Green Cargo sedan våren 2018. Det Nationella godstransportrådet inleder under hösten ett viktigt arbete med att skapa lösningar för hur transportsektorn ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen.

Inrättandet av rådet aviserades redan i juni när regeringen beslutade om en nationell godstransportstrategi. Samtidigt som Godstransportrådet tillsattes beslutade regeringen om ett flertal uppdrag till Trafikverket kopplade till Godstransportstrategin.

Tågoperatörerna noterar särskilt att Trafikverket från och med nu har ett tydligt uppdrag att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och sjöfart och att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter. Bedömningen är att det här är betydande förändringar i Trafikverkets uppdrag. Trafikverket ska inrätta ett kansli som ska bistå i det Nationella godstransporrådets arbete och Tågoperatörerna ser fram emot att bidra på alla sätt från branschen.