Green Cargo invald i Regeringens godstransportråd

Foto: Green Cargo

Green Cargos styrelseordförande Jan Sundling har blivit invald i godstransportrådet.

– Genom godstransportrådet hoppas jag att samarbetet mellan trafikslagen stärks, så att vi får effektiva och konkurrenskraftiga transporter inom, och till och från, Sverige. För oss på Green Cargo är det viktigt att de miljö- och klimatsmarta alternativen gynnas. Jag kommer att lyfta vikten av politiska beslut som stärker järnvägens konkurrenskraft eller åtminstone skapar konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Järnvägstransporter är det i särklass effektivaste sättet att minska CO2-utsläppen från transporterna. Och det finns potential att köra mycket mer via järnväg, säger Jan Sundling.

Den nationella godsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Den ger en sammanfattande bild av nuläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet.

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.