Viktig järnvägstunnel öppnades mellan EU och Ukraina

Ukrainas president Petro Poroshenko gratulerar tunnelprojektets ledning i samband med nya Beskydtunnelns invigning. Foto: Ukrinform
Nyöppnade Beskydtunneln mellan EU och Ukraina. Foto: Ukrinform

Den 24 maj invigdes en ny järnvägstunnel i västra Ukraina. Denna cirka 2 kilometer långa tunnel syftar till att underlätta spårbunden trafik genom en besvärlig flaskhals vid europeiska järnvägskorridoren mellan ukrainska städerna Lviv och Chop.

Denna huvudlinje förbinder idag västra Ukraina och den ungerska gränsen, en plats där 60 procent av all godstrafik transporteras mellan EU och Ukraina.

Tunneln, som grävdes på ett djup av 180 meter, och som är 8,5 meter hög och 10,5 meter bred, var ett av de största infrastrukturprojekten som genomfördes i Ukraina under de senaste åren.

Projektet som har fått namnet Beskydtunnel, är dubbelspårigt. Tunneln förväntas möjliggöra en fördubbling av genomströmningen på linjen från 45 tåg per dag till cirka 100. Tågens hastighet på sträckan ökar från 40 km/h till 70 km/h.

Anläggningskostnaden uppgick till 163 miljoner euro, varav den nationella järnvägsunionen UZ stod för 30 procent av totalsumman. Europeiska investeringsbanken gav 55 miljoner euro och EBRD bidrog med ytterligare 40 miljoner dollar. Huvudentreprenörerna Interbudmontazh och Porr började bygget i november 2013 genom att använda sig av så kallade New Austrian Tunnel- metod.

Tre förbindelsetunnlar utgrävdes till den gamla tunneln, som ska behållas som en åtkomstväg för nödsituationer.

Källa: Railway Gazette