Så ska Green Cargo attrahera nya lokförare 

Foto: Green Cargo

I takt med att tågtrafiken ökar och pensionsavgångarna inom branschen är relativt stora, ökar behovet av nya lokförare. I Sverige behövs ungefär 250 lokförare varje år under lång tid framöver och på Green Cargo behöver anställa omkring 100 lokförare varje år, de närmsta åren. Men logistikbolaget liksom övriga inom tågbranschen vittnar om samma sak; det råder stor brist på lokförare i Sverige idag.  Det skriver Green Cargos medarbetare Sohana Josefsson, HR och kommunikationsdirektör respektive Patrik Johansson, produktionsdirektör på bolagets bloggforum ”Hållbar logistik”. 

Bristen på lokförare är en utmaning för oss – här och nu och även inom den närmaste framtiden. Och vi gör allt som står i vår makt internt för att frigöra lokförare som kan köra våra godståg, för att vi ska kunna möta upp våra kunders behov. Det är en kritisk och allvarlig fråga för oss, som vi har fullt fokus på att lösa. För att bibehålla och rekrytera nya förare har vi nu en omfattande plan med många bra, viktiga och konkreta aktiviteter på både på kort och lång sikt.

Arbetet med att sätta planen i verket är i full gång och vi är övertygade om att planen kommer att ge effekt. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda en attraktiv arbetstidsmodell, att internutbilda och uppgradera olika roller och att utbilda fler handledare.
Vi granskar även hur Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) planerar för kommande lokförarutbildningar. MYHs ställningstagande att minska antalet planerade utbildningar påverkar oss och vi kommer tillsammans med branschen (Almega) se hur vi bäst säkrar vårt gemensamma lokförarbehov under de kommande åren.
Under 2018 och 2019 kommer det att examineras ett stort antal lokförare. I det avseendet har Myndigheten för yrkeshögskolan lyssnat på branschen. Även i andra avseenden ger Almega oss kvitto på att MYH lyssnar på oss.

Däremot har vi på Green Cargo – ur ett godstransportperspektiv – synpunkter på vilka orter MYH beslutat om för utbildningar och när i tiden. Under 2018-2019 har MYH lagt en klar övervikt av utbildningsplatserna i Stockholm, men har tilldelat Skåne, med sin stora koncentration av operatörer i Malmö, endast 25 platser per år under 2018-2019. Det är ett på tok för litet antal.
MYH har inte heller beslutat om en enda utbildningsort i området mellan Sundsvall och Hallsberg trots att flera stora operatörer har sina tyngre orter i detta område. Vi saknar även en utbildning i Vännäs som bland annat innebär ett 60 mil långt tomrum mellan utbildningsorterna Boden och Sundsvall. Det är optimistiskt att tro att en person kommer att flytta över 50-60 mil för ett lokförarjobb.
Om vi ska möta framtiden på bästa sätt måste vi planera för nuet och MYH måste revidera sina planer något. Planerna måste möjliggöra att vi operatörer kan rekrytera personal direkt från lokförarutbildningarna där behovet finns.
Text: Sohana Josefsson, HR och kommunikationsdirektör Green Cargo, Patrik Johansson, produktionsdirektör Green Cargo