Arriva redogör för tekniken i Roslagsbanans vagnar

Roslagsbanan löper i nordöstra Stockholmsregionen. Foto: Miguel Ramos/Arriva

Under den senaste veckans kyla har det uppstått vagnfel på många av Roslagsbanans vagnar vilket har lett till förseningar och inställda tåg. Trafikoperatören Arriva ger här en bakgrund till varför felen har uppstått och hur bolaget nu har hittat en lösning som ska förhindra vagnfel av den här sorten framöver.

Roslagsbanans fordon använder komprimerad luft för att styra bromsar och dörrar. Fungerar inte luftsystemet går det inte att köra fordonen. Under många år har Roslagsbanans X10p-fordon haft stora problem med dessa system och därför startades för några år sedan ett projekt i syfte att åtgärda problemen i syfte att öka tillförlitligheten på fordonen.

Den lösning som projektet resulterade i installerades på två fordon som testades i drift under ett år. Utvärderingen visade på att den nya lösningen hade hög tillförlitlighet och det beslutades då att installera det på samtliga fordon, något som genomfördes under senare delen av 2017 till början av 2018.

Luftsystemet som är installerat ska enligt specifikationerna fungera ner till minus 40 grader. Trots det blev kylaren för kall i förhållande till den inkommande varma luften när temperaturen sjönk i början av veckan
Detta gjorde att det utfällda vattnet i kylaren frös och blockerade luftflödet. När detta händer tappar tåget sin luftförsörjning och går inte att köra.

När problemet upptäcktes tillverkades plexiglasskivor som monterades framför den del av kylaren som kyler luften. Detta begränsade kyleffekten och höjde temperaturen i kylaren. Balansen mellan inkommande varmluft och kyleffekt återställdes och systemet fungerade åter vid lägre temperaturer.

”Vi ser detta som en temporär åtgärd och arbetet med att hitta en permanent lösning kommer påbörjas omgående och baseras på den gångna veckans erfarenheter”, skriver Arriva.

Här följer en beskrivning av funktionsluftssystemen på Roslagsbanans fordon:
En grundläggande förutsättning som man måste förhålla oss till, när luft komprimeras, är den relativa luftfuktighet (mängden vatten som luften kan bära) som luft vid olika tryck och temperatur kan bära.

Enkelt förklarat kan luft vid hög temperatur och lågt tryck bära mera vatten än luft vid låg temperatur och högt tryck.I kompressorn tas in luft vid atmosfäriskt tryck. Luften komprimeras och i denna process ökar luftens temperatur till cirka 70grader. ”Om vi i detta läge inte skulle behandla den komprimerade och uppvärmda luften, skulle den vid avkylning i tåget, fälla ut vatten som vidare skulle orsaka frysning. På grund av detta avskiljs vatten i flera steg i tågets luftbehandlingssystem.

I det första steget i att fälla ut vatten, kyls den komprimerade luften i en luftkylare. Luften passerar smala kanaler som kyls med en fläkt och av omgivningsluften. Vatten fälls ut ur luften och passerar vidare. En centrifugalseparator efter kylaren delar upp luft och vattenflöde. Efter detta följer sedan ytterligare steg där luften renas från olja och torkas ytterligare.
Källa: Arriva