NRC Group bygger dubbelspår genom Hallsberg

Nu påbörjas arbetet med dubbelspår genom Hallsberg för att förbättra punktligheten i gods- och persontrafiken.  Foto: NRC Group

Trafikverket tilldelat NRC Group kontraktet för byggnation av dubbelspår för godstrafik genom Hallsberg. Kontraktet är värt cirka 273 miljoner kronor. Arbetet påbörjas nu i mars och ombyggnationen ska vara färdigställd hösten år 2021. Från och med idag följer 10 dagar med avtalsspärr och därefter tecknas kontraktet.

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar på sträckorna med enkelspår är stora. Nu påbörjas arbetet med dubbelspår genom Hallsberg för att förbättra punktligheten i gods- och persontrafiken.

Dubbelspår genom Hallsberg är den fjärde etappen i ombyggnaden av Hallsbergs bangård. Det tidigare etapperna har varit förberedande arbeten för det spår som nu ska byggas. Det nya dubbelspåret ska uppföras ungefär från västra infarten, förbi rangeringen och fram till personbangården i Hallsberg. I norr ansluter det till befintligt dubbelspår mot Örebro och i söder till det kommande dubbelspåret mot Mjölby. Spåret anläggs mellan befintligt spår 105 och Västra stambanan.

- Vi är jätteglada över kontraktet det här är ett viktigt projekt. I och med utbyggnaden ökar kapaciteten på banan det ger bättre punktlighet för såväl gods- som persontåg och säkerheten förbättras längs med sträckan kommenterar Daniel Pettersson VD NRC Group Sverige.

 NRC Group har tidigare utfört ombyggnaden av överlämningsbangården i Hallsberg och idag pågår arbeten med att bredda befintlig järnvägsbro för att få rum med det nya spåret.