Evakuering vid tågstopp ska ske inom en timme

Foto: Trafikverket

Förslag från trafikverket

Evakuering av resenärer vid tågstopp ska påbörjas inom en respektive två timmar. De nya maxtiderna kräver en gemensam arbetsprocess inom branschen. Det arbetet kommer eventuellt Trafikverket att leda. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att säkerställa snabbare röjning och evakuering vid störningar i tågtrafiken.

–  I storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö föreslår vi att det får ta max en timme att påbörja evakuering av tågresenärer när det blir stopp i tågtrafiken. På stambanor och lokalbanor i övriga delar av landet är förslaget att det får ta max två timmar. När evakuering är klar och resenärerna är i säkerhet påbörjas röjning av platsen vilket innebär att tåget forslas bort, säger Johan Hedman, utredningsledare och avdelningschef på Trafikledning.

För att evakueringstiderna ska kunna bli kortare när det blir stopp i tågtrafiken krävs en tydligare branschgemensam arbetsprocess.Trafikverket tar en ledarroll i det arbetet. Inställelsestiderna, den tid det tar för felavhjälpningspersonal att komma till platsen när det blir störningar, behöver att kortas. Det behövs även strategiskt placerade hjälplok på 15 platser i landet som kan forsla bort vagnar och lok när det blir stopp i trafiken.

Resultatet av förslagen väntas leda till kortare evakueringstider för resenärer samt snabbare och mer förutsägbar hantering vid tågstopp. Det kommer också att gå fortare att röja bort både resande- och godståg från spåren vid störningar. Sammantaget leder det till att de samhällsekonomiska följderna av stopp i tågtrafiken blir mindre eftersom spåren kan öppnas för trafik snabbare.

Kostnaden för att genomföra åtgärderna uppskattas till cirka 110 miljoner kronor per år.