Green Cargo: ”Järnvägstransporter överlägset bäst ur miljösynpunkt”

Foto: Green Cargo

Transporter via järnvägen är punktliga, har en hög säkerhetsfaktor och är dessutom betydligt mer klimatsmarta än lastbilstransporter. Ändå växer andelen lastbilstransporter och järnvägstransporterna minskar. ”Det handlar egentligen om att säkerställa konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Priserna på lastbilstransporter har med undantag för något enskilt år sjunkit varje år sedan 2009. Under samma tid har avgifterna för järnvägstransporter ökat kraftigt” uttalar Jan Kilström, vd på Green Cargo i ett pressmeddelande.

Forskning visar att cirka 30 procent av klimatutsläppen kommer från transporter, där fossila bränslen hos vägtransporter står för merparten. För att klara ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp som många företag satt upp, så är fossilfria transporter med eldrivna tåg en möjlig väg att gå.

När 1 ton gods ska transporteras med maximalt 1 kg CO2-utsläpp, då kommer man drygt 2 mil med lastbil, 20 mil med lastbåt och över 900 mil med de eldrivna tåg som de stora transportbolagen i Sverige använder.
– Vårt transportarbete sker till över 90 procent med eltåg, cirka fem procent med dieseltåg och ett par procent med lastbil och vi har ett godkännande som Bra Miljöval för godstransporter, berättar Jan Kilström, vd på Green Cargo.

Att järnvägstransporter är så mycket mer klimatsmarta än alternativen beror bland annat på att de flesta tåg idag drivs med el, och i Sverige är det dessutom fossilfri el från vattenkraft. Diesellok används huvudsakligen till kortare sträckor och arbete på bangårdar.
– Varje dygn kör vi 400 tåg och det motsvarar 10 000 lastbilstransporter, lika mycket som en 30 mil lång kö av lastbilar. Självklart innebär det en betydande minskning av koldioxidutsläppen, konstaterar Jan Kilström.

Trafikverket visar också i ett antal utredningar på järnvägens betydelse för hållbara transporter. Exempelvis i deras rapport ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser – ett regeringsuppdrag” slår de fast att om Sverige inom 15 år ska ha en fossiloberoende fordonsflotta så måste koldioxidutsläppen från vägtrafiken minska med 80 procent till 2030. Det innebär enligt dem att en avsevärt större andel av både person- och godstrafikarbetet behöver utföras på järnväg.
Just nu ökar dock inte andelen järnvägstransporter. Det finns ingen enkel förklaring till varför utvecklingen av transporter går så på tvärs med klimatmålen. Flera rapporter visar dock att priskonkurrensen är tuff på transportmarknaden.
– Det handlar egentligen om att säkerställa konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Priserna på lastbilstransporter har med undantag för något enskilt år sjunkit varje år sedan 2009. Under samma tid har avgifterna för järnvägstransporter ökat kraftigt. Det gör det mycket svårt att erbjuda till exempel konkurrenskraftiga intermodala lösningar med lönsamhet, vilket oftast är alternativet vid förflyttning av gods från väg till järnväg, berättar Jan Kilström.

Det finns olika modeller att utjämna konkurrensen mellan de olika transportslagen som används på många håll i Europa. Tyskland har exempelvis sedan många år infört MAUT, en vägavgift för lastbilstransporter. Danmark har en miljökompensation för järnvägstransporter vilken gör att järnväg bättre kan konkurrera med lastbilstransporter trots högre banavgifter.

Det finns en gammal bild av att tågen ofta är försenade, vilket innebär att de mest klimatsmarta transporterna inte skulle vara ett alternativ för högvärdigt gods, en bild som numera inte stämmer alls.

– Idag har vi en statistik som visar att 95 procent av transporterna kommer fram inom en timme relativt angiven ankomst. Det gör att företag med krav på hög leveranssäkerhet helt kan lita på järnvägstransporter och dessutom orsaka minimal klimatpåverkan, konstaterar Jan Kilström.