Trafikverket viltsäkrar järnvägen

Foto: Trafikverket

Initierar nytt forskningsprojekt

Under de senaste åren har påkörning av vilt ökat på järnväg vilket får stora konsekvenser inte minst för lokförarens arbetsmiljö. Tillsammans med forskare och SJ pågår ett projekt för att minska antalet viltolyckor på järnväg. Under 2010 blev 2 000 älgar påkörda på järnvägen. Förutom lidandet för djuren påverkar det tågtrafiken med förseningar och minskad framkomlighet samt innebär stora kostnader för reparation, eftersök av vilt och hantering av kadaver. Med det ökande antalet viltolyckor har också arbetsmiljön för lokförare och personal på järnväg försämrats.

– Trafikverket har med hjälp av forskare från SLU, konsultföretaget EnviroPlanning och SJ sammanställt uppgifter om viltpåkörning på järnväg och tagit fram förslag på åtgärder, berättar Anders Sjölund, biolog vid Trafikverket. Förslaget innebär byggnation av viltstängsel längs cirka fem mil av de mest drabbade järnvägssträckorna och cirka 22-24 teststationer utmed järnvägen där man ska utvärdera och lära sig mer om olika typer av viltvarnande system. Målet är att minska olyckorna på de utvalda sträckorna med cirka 80 procent.

 

älg
Teststationerna är en cirka 40-60 meter bred öppning i viltstängslet.

Teststationerna är en cirka 40-60 meter bred öppning i viltstängslet där djuren kan passera järnvägen. Vid dessa stationer ska olika system för viltvarning testas för att utvärdera vilka typer av signaler, exempelvis ljus, rörelse och ljud, som är mest effektiva för att få djuren att lämna spårområdet innan tågen passerar.

Samarbetet startade under 2014 med en förstudie och just nu drivs järnvägsplaner för respektive delsträcka för att kunna bygga viltstängsel och teststationer.

– Arbetet med järnvägsplanerna som ska ligga till grund för byggnation längs de utvalda sträckorna har kommit långt. Vi har haft samråd med närboende, kommuner, älgskötselområden och länsstyrelser och under våren 2017 ska planerna vara klara, tillsammans med kompletterande beslutsunderlag. Om allt går som vi har tänkt, så kan vi upphandla viltstängsel och teststationer under sommaren alternativt hösten och allt kan vara klart under 2018, säger Mats Johansson, Trafikverkets projektledare.

Ett av målen är att resultatet på sikt ska användas på andra sträckor för att det ska bli en nationell förbättring i tågsystemet. Då minskar antalet viltpåkörningar och restidsförluster, det skapar en bättre arbetsmiljö för lokförare och en mer robust infrastruktur.