Ledningsomläggningar i projekt Västlänken

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

Sedan årsskiftet har Trafikverket och dess entreprenörer arbetat med ledningsomläggningar inför bygget av Västlänken på Kruthusgatan. Just nu pågår ett arbete på Norra Sjöfarten, där man lägger om ledningar för att de inte ska hamna i konflikt med Västlänkens tunnel. Omläggning av ledningar sker genom att driva ut ett mindre schakt.

Just nu pågår även planeringsarbete för ledningsomläggningar i Haga och Rosenlund samt på Östra Hamngatan. Trafikverket arbetar på att gator, och gång- och cykelbanor, ska vara öppna för genomfartstrafik under arbetsperioden. Myndigheten för en dialog med fastighetsägare och verksamheter som kan påverkas av arbetet med ledningsomläggningar.
Källa: Trafikverket