Framgång för Värmlandsbanan

Karlstad C. Foto: Jernhusen

Trafikverket har genom samarbete med tågbolagen lyckats åstadkomma kraftigt ökad punktlighet på Värmlandsbanan. Det ska även genomföras stora satsningar på banan under de kommande åren.  Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Landets mest trafikerade enkelspårsbana Värmlandsbanan ansluter till Västra Stambanan, Bergslagsbanan och Vänerbanan. Problem med kapacitet, punktlighet och pålitlighet har varit stora. Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun samarbetar för att förbättra kapacitet och standard.

Den förbättrade punktligheten på Värmlandsbanan har även gynnat angränsande linjer. Det bästa resultatet har uppnåtts för SJ Snabbtåg, på sträckan Stockholm–Oslo–Stockholm. Punktligheten (i rätt tid inom fem minuter) har ökat från 43,5 procent 2016 till 82,5 procent 2017. För regiontrafiken har den ökat från 85 procent till över 96 procent under årets två första månader 2017, jämfört med 2016.

– Nu när vi har lyckats med punktligheten arbetar vi vidare med investeringsprojekten längs banan. De kommer att underlätta trafikeringen ytterligare, säger Håkan Wennerström, regional direktör Trafikverket.

– Ett mycket positivt resultat som visar att åtgärderna har gett effekt, säger Per Sidetun, trafikchef Värmlandstrafik AB.

För att öka person- och godstrafiken investerar Trafikverket på Värmlandsbanan, efter önskemål från Värmlands kommuner och regionen, Värmlandstrafiken och operatörerna.

– De fyra kommande projekten ligger helt i linje med våra önskemål, säger Lars Yngström, vd Tågab.

Under 2018 kommer vi att kunna öka kapaciteten på några delsträckor genom tekniska förändringar i trafikledningssystemet, som gör att vi kan styra tågtrafiken på ett mer effektivt sätt.

Under åren fram till 2024 genomför Trafikverket nedanstående projekt:

Pråmkanalen
Nytt mötesspår från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstads östra bangård, ökar kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Byggstart augusti 2017, klart 2018.

Välsviken
Kapaciteten ökar genom ny mötesstation vid Välsviken öster om Karlstad. Start 2019.

Karlstad C
Bangården ska byggas om. En ny mellanplattform för persontrafiken ska uppföras. För att inte behöva inskränka på kapaciteten för godstrafiken förlängs dagens spår åtta och ansluts till genomgående huvudspår. Planeringsfas.

Väse
Järnvägsplanen har vunnit laga kraft men upphandlingen är avbruten och projektet omdefinieras.