Så arbetar Trafikverket mot buller

Här susar X2000 förbi i öppet schakt genom Södermalm i Stockholm, en av de mest tätbebyggda stadsdelarna i huvudstaden. Foto: Christer Wiik
Bullerskydd längs Nynäsvägen i södra Stockholm. Foto: Christer Wiik

Text: Annika Wihlborg

Sedan den 1 januari 2016 tillämpar Trafikverket sina nya riktlinjer ”Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg”.  Den innehåller riktvärden för buller och vibrationer och baseras delvis på de riktvärden för buller som riksdagen beslutat om för bostäder. Riktlinjerna ersätter Trafikverket och Banverkets separata bullerriktlinjer och innehåller även en del tillägg och förtydliganden.

–Fram till 2010, då Trafikverket bildades, hade Banverket och Vägverket separata riktlinjer för buller från järnväg och väg. När Trafikverket bildades var det naturligt för oss att inleda arbetet med att sammanfoga dessa riktlinjer till en samlad riktlinje för båda trafikslagen, säger Lars Dahlbom, nationell bullersamordnare på Trafikverket.

Riktlinjerna kommer tillämpas i samtliga Trafikverkets projekt och användas dels av de konsulter som Trafikverket anlitar när en väg eller järnväg ska dimensioneras utifrån de bullerriktlinjer som gäller.  Det förekommer även i ökad utsträckning att Trafikverket anlitar totalentreprenörer som får i uppdrag att själva översätta riktlinjerna i praktiken, utan att involvera någon konsult som Trafikverket anlitat.

De nya riktlinjerna är mer enhetliga och kompletta

I de gamla riktlinjerna var det lite otydligt hur vissa riktvärden skulle tolkas. Det har vi strävat efter att förtydliga i de nya riktlinjerna.  Den stora fördelen med de nya riktlinjerna är, enligt Lars Dahlbom, att de är enkla att tolka och förstå, samt att de är mer enhetliga. De tidigare riktlinjerna från Banverket och Vägverket innehöll dessutom en del luckor som nu kompletterats.

–De två tidigare riktlinjerna har korsbefruktat och kompletterat varandra på ett bra sätt, vilket innebär att de nya riktlinjerna är väldigt kompletta. De innehåller bland annat en komplett riktvärdestabell, säger Lars Dahlbom.

De senaste åren har några något strängare bullerriktvärden tillkommit, bland annat för buller i kontors- och hotellfastigheter men även ett helt nytt riktvärde för betydelsefulla fågelområden. Ytterligare ett strängare riktvärde tillämpas för tidigare helt bullerfria bostadsområden. Där anger riktlinjerna att bullernivåerna ska ligga 10 decibel under de normala riktvärdena.

Vill planera rätt från början men även utföra åtgärder för de mest bullerutsatta

– Naturvårdsverket har 2014 genomfört en kartläggning av hur många boende i Sverige som i dagsläget är bullerutsatta. Den uppskattar att uppemot 1,9 miljoner boende utsätts för buller från väg eller järnväg i sina bostäder. Av dessa 1,9 miljoner människor utsätts cirka 20 procent av buller från vägar och järnvägssträckor som Trafikverket ansvarar för.  När vi upprättar våra riktlinjer är vi förstås mycket måna om att inte öka andelen bullerutsatta boende i Sverige, säger Lars Dahlbom.

Exempel på åtgärder som kan begränsa bullernivåerna utomhus i samband med planering av ny infrastruktur är traditionella åtgärder som bullerskärmar och bullervallar. Även åtgärder vid källan som lågbullrande asfalt eller spårslipning kan vara aktuella. Åtgärderna är även aktuella för de allra mest bullerutsatta bostadsmiljöerna längs befintlig infrastruktur, det vill säga de som har mer än 10 decibel högre bullervärden än riktvärdena. Dessa utgör toppen av pyramiden av bullerutsatta, säger Lars Dahlbom.