Sveriges Byggindustrier gör tummen upp till finansieringsförslag för infrastruktur

Lars Redtzer, infrastrukturansvarig Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

 ”Infrafinansieringskommitténs” har precis presenterat sitt delbetänkande ”Finansiering av infrastruktur med privat kapital”. Sveriges Byggindustrier ställer sig positiva till de förslag som utredningen presenterat.

 

Kommittén bedömer att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i transportinfrastruktur i form av OPS. Vidare föreslår kommittén att en expertfunktion etableras och att ett försöksprogram, för minst tre större väg-/järnvägsprojekt, utformas.

- Vi ser att det i dag finns många utmaningar kopplade till större offentliga investeringar och byggprojekt. För att möta utmaningarna behövs en utvecklad samverkan mellan det offentliga och näringslivet, säger Lars Redtzer, ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier.

- Vi tror mycket på att alla genomförandeformer som stödjer en ökad effektivitet inom transportinfrastrukturen ska användas. OPS ska inte ses som en finansieringsform utan som en genomförandeform som använt vid rätt tillfälle skapar mer infrastruktur för skattebetalarnas pengar, vilket är ytterst angeläget och högst aktuellt i samband med att en ny Nationell Infrastrukturplan är under utformning, säger Lars Redzer.

Sveriges Byggindustrier ställer sig vidare positiv till kommitténs förslag och anser att det är klokt att tillsätta en expertgrupp som får till uppgift att identifiera lämpliga objekt, att dessa genomförs och att resultatet utvärderas så att vi i framtiden kan ta vara på erfarenheterna.
Källa: Sveriges Byggindustrier