Samverkanslösning för Tunadalsspåret

Industrikoncernen SCA är en av de aktörer som är involverade i en ny lösning för Maland- och Tunadalsspåret och om dess finansiering.  På bilden: SCA Tunadals sågver i Sundsvall. Foto: SCA

Trafikverket, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland och SCA har nu enats om en ny lösning för Maland och Tunadalsspåret och hur den ska finansieras. En upprustning av Tunadalsspåret och byggnation av nytt mötesspår kan starta redan 2018. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

I den nya lösningen binds Tunadalsspåret ihop med Ådalsbanan i Maland. Sträckan blir dubbelspårig och får ett extra mötesspår i Birsta för lokvändning. Tunadalsspåret upprustas och elektrifieras mellan Tunadal och Birsta.

Parterna är också överens om en andra etapp, en utbyggnad av Ådalsbanan, för att få den långsiktigt bästa lösningen. Den andra etappen innebär en ny sträckning mellan Timrå och Birsta som kopplas samman med Tunadalsspåret i Birsta. Det kommer att gynna den norrgående godstrafiken från hamnen, men även persontrafiken.

– Det är mycket positivt att vi är överens om den här lösningen som långsiktigt är den bästa. Redan om några år innebär det också snabbare och smidigare byten främst för godstransporterna söderut, säger Catherine Kotake, regiondirektör, Trafikverket.

Den nya sträckningen på Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå är i dagsläget inte finansierad, men Trafikverket arbetar för en lösning i kommande plan för statlig infrastruktur, 2018-2029. Och redan 2019 börjar arbetet med järnvägsplan för sträckan.

– Ett viktigt beslut och en av flera viktiga satsningar i utvecklingen av ett effektivt transportnav i regionen, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

När spåren rustats upp och elektrifierats kan man köra längre och tyngre tåg. Åtgärderna i första etappen beräknas kosta 862 miljoner. Trafikverket finansierar 800 miljoner, medan övriga parter står kvar vid den tidigare summan för medfinansiering, 33 miljoner från Landstinget Västernorrland och 29 miljoner från Sundsvalls kommun.
Byggstart för den första etappen planeras till 2018 och ska vara klart 2021, samtidigt som Logistikparken beräknas vara färdig.
Ärendet går nu vidare för politisk behandling och kommunfullmäktige i Sundsvall fattar beslut i ärendet den 27 mars.

Den nya järnvägsanslutningen är en av flera viktiga satsningar i utvecklingen av ett effektivt transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal–Korsta–Ortviken. Det nya spåret bidrar till tilllväxt i Sundsvallsregionen och gör det möjligt att flytta över gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster.

Tillgängligheten för godstransporter på järnväg till/från Sundsvalls hamn och industriområdet Tunadal-Korsta-Ortviken är idag begränsade. Tunadalsspåret är inte är elektrifierat och i allmänt dåligt skick. Dessutom saknas ett södergående förbindelsespår (triangelspår) mellan Tunadalsspåret och Ådalsbanan.

För att nå Sundsvalls hamn i dag måste godståg som kommer söderifrån passera den befintliga anslutningen mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret i Skönvik och fortsätta till Timrå mötesstation. Där kan man stanna för att låta loket byta plats och dra tåget tillbaka in på Tunadalsspåret. Detsamma, fast omvänt, gäller för tåg från Tunadal som ska åka söderut. Manövern tar tid och hindrar dessutom trafik på Ådalsbanan under tiden.
Källa: Trafikverket