Green Cargo deltog på Logistik & Transport

Jan Kilström, vd Green Cargo talade på branschmässan Logistik & Transport. Foto: Green Cargo

På konferensen Logistik & Transport i Göteborg diskuterade flera tunga experter, politiker och beslutsfattare från svenskt näringsliv aktuella frågor och utmaningar inom transport och logistikbranschen. Green Cargo deltog i årets konferensprogram genom Jan Kilström, vd Green Cargo och Sohana Josefsson, Marknads- & Kommunikationsdirektör. 

Dagen inleddes med seminariet ”Omvärldsbevakning” och handlade om de stora utmaningarna transportmarknaden står inför, digitalisering och intermodalitet. Jan och Carl-Johan Hagman, vd Stena AB, diskuterade att hela transportbranschen står inför lönsamhetsutmaningar.

Både järnväg och sjöfart känner av prispressen från lastbilssidan. Jan efterlyste fler styrmedel från politikerna, för att kunna skapa balans mellan de olika transportsätten och berättade som exempel att vi betalar 200 miljoner mer i banavgifter de senaste åren samtidigt som lastbilstrafikens avgifter minskat kraftigt.

Infrastrukturministern Anna Johansson kontrade med att de lagt fram en infrastrukturproposition som bland annat innehåller ökade anslag för järnvägsunderhållet, men betonade att ansvaret för en lönsammare transportmarknad även åligger transportörerna själva.

 Jan utmanade transportköparna till att våga ompröva sina logistikkedjor och berättade hur bil fortfarande tar marknadsandelar av transporter trots att de är mer lämpade för järnväg. Han berättade även om hur Green Cargo arbetar för att finna nya lösningar tillsammans med andra aktörer och nämnde vårt samarbete med belgiska B-logistics.

I seminariedelen ”Hållbar logistik 2.0” var alla transportslagen och universitetsvärlden representerade och Sohana stod för järnväg. Bland annat diskuterades transporter kopplat till e-handel och den snabbhet som kunderna kräver. Sohana berättade om en undersökning, gjord av Ipsos, som påvisade att 78 %, oavsett ålder, var beredda på att vänta på sina varor om de fördes fram på ett mer hållbart och miljövänligare sätt. Panelen var enig om att marknaden bara köper hållbara transporter så länge de inte kostar mer. Priset är fortfarande avgörande.

Under Jans andra seminarie, ”Ökad intermodalitet” diskuterade han tillsammans med andra transportaktörer, hur vi arbetar med våra serviceerbjudanden till kunder, vad som påverkar mest och hur vi ser ansvaret för utvecklingen framåt. Återigen kom diskussionen att handla om den snedvridna konkurrensen transportslagen emellan. Jan avslutade med att understryka järnvägens fördelar och hur vi kan bidra till att öka konkurrenskraften hos våra kunder genom våra hållbara transporter.Källa: Green Cargo