Finländska Esbo planerar för spårväg

Illustration om planerad spårväg i Finlands näst största stad Esbo. Bild: Helsingfors Stad

Esbo, Finlands näst största stad med omkring 260 000 invånare är Finlands snabbaste växande stad. Dess stadsplaneringsnämnd kommer därför att utarbeta ett nytt utvecklingsprogram för staden i april 2016. Programmet innehåller även byggandet av en spårväg.

Utvecklingsprogrammet, som bland annat avsätter 90 miljoner euro om året till trafikutveckling, delas in i två delar: den första etappen mellan 2015 och 2025, och den andra etappen 2026 och 2040. I den första etappen betonas regionala spårförbindelser och utvecklingen av cykelleder. I den andra etappen betonas interna trafikförbindelser i Esbo.

Esbo, (finska: Espoo) ligger omedelbart väster om Helsingfors och räknas in i huvudstadsregionen. Cirka 9 procent har svenska som modersmål.

Esbo är utspridd på olika tätorter, så kallade storområden och stadsdelar. Esbo har många huvudkontor och företag; bland annat har Nokia sitt huvudkontor i staden, likaså ligger Tekniska högskolan där.

Esbos utvecklingsprogram ska fungera som ett rättesnöre för hur olika satsningar i trafikplaneringen i framtiden ska prioriteras. Kommunledamoten, Stefan Ahlman, som sitter i Esbos stadsplaneringsnämnd, berättar för sändaren YLE, att det inte handlar om beskrivningar på detaljnivå, utan det handlar om huvudlinjedragning för utvecklingen.

- Utvecklingsplanen tar inte ställning till att saker görs, bara hur de ska prioriteras inom de ramar som kommunbudgeten sedan möjliggör.

Enligt det förslag som behandlades på nämndens möte nyligen skulle utvecklingen av trafiknätet i Esbo fram till år 2025 kosta ungefär en miljard euro. Det är ungefär 90 miljoner euro om året. Över hälften av den summan skulle gå till västmetrons förlängning.