EU:s råd för transport och kommunikationer sammanträdde i Luxemburg

Obligatoriska familjebilden. Transportministrarna informerades om ordförandeskapets lägesrapport om ett förslag som gäller en harmonisering och ett påskyndat genomförande av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Foto: EU-Moshe Shai

Inom området för transport bekräftades en allmän riktlinje om förslaget om elektronisk information om godstransporter. Syftet med förslaget är att effektivisera godstransporterna och logistiken. Medlemsländerna kan därmed anta förslaget till allmän riktlinje förutsatt att de informationssystem som ska införas inte medför orimliga kostnader. Systemen ska byggas med utnyttjande av digitalisering och ny teknik.

Rådet fick också ta del av en lägesrapport om ett förslag om tydligare regler och mindre begränsningar av hyrda fordon för internationella godstransporter. Förslaget var en del av det så kallade mobilitetspaketet om nya regler för vägtransporter.

Utöver detta informerades rådet om situationen i fråga om ändringen av eurovinjettdirektivet och förordningen om tågresenärers rättigheter.

Rådets ordförandeskap informerade rådet om hur arbetet med direktivet om att slopa tidsomställningen mellan vintertid och sommartid framskrider.

Ministrarna antog rådets beslut om Europeiska unionens ståndpunkt inför Internationella teleunionens världsradiokonferens (WRC-19) i oktober–november 2019. Finland har för avsikt att godkänna innehållet i förslaget. Världsradiokonferensen är det högsta internationella organet som behandlar radioföreskrifter och frekvenstilldening. Den sammanträder med tre till fyra års mellanrum.

Rådet höll en riktlinjedebatt om framtiden för ett starkt digitaliserat Europa efter 2020. Rådet informerades även om läget beträffande förslaget till förordning om integritet och elektronisk kommunikation.