Trafikverket tecknar avsiktsförklaring om spårområde i Hallsberg

Hallsbergs bangård. Foto: Trafikverket

Trafikverket har genomfört ett arbete kring ny spårutformning av personbangården i Hallsberg med anledning av planerade om- och tillbyggnader på orten i syfte att stärka kapacitet och flöden.

Bristen idag och framöver om inget görs är att de stora investeringar som genomförs med dubbelspår till/från Södra stambanan samt utbyggda spår och bangårdar i Hallsberg inte kommer till sin rätt innan den sista flaskhalsen genom personbangården och dess trånga sektor vid Högtorpsgatan byggs bort. Kapacitetsuttaget uppnås helt enkelt inte på ett tillfredställande sätt. I funktionsutredningen ingick därför att utreda en omlokalisering av funktioner som tillför nytta för utvecklingen av tågtrafikproduktionen.

Train Alliance har cirka 100 hektar spåransluten mark intill den viktiga järnvägsknutpunkten Hallsberg, vilket sedan 2016 är ett etableringsområde för verkstads- och terminalfunktioner för järnvägsändamål. Området innehåller bland annat en tågserviceanläggning med en tandemsvarv i drift sedan februari 2018 samt en kombinationshall att användas vintern 2019, vilka är de första etapperna på Rala-området.

Funktionsutredningens syfte har varit att studera och samordna Trafikverkets och Train Alliance olika behov av omflyttning och utbyggnad av sidosystemet i Hallsberg, detta för att ge ett mervärde åt båda parter med det primära målet att förbättra järnvägstrafikens förutsättningar i och genom Hallsberg.

Då såväl Örebro som Hallsberg utgör ändpunkter i olika trafikupplägg finns ett stort behov av fordonsuppställningar i området. Dagens uppställning på ca 1600 meter på Hallsbergs personbangård kommer att behöva flyttas när stationen byggs om samt att behovet av uppställning, med ökad persontrafik, kommer att kräva ytterligare kapacitet. En placering av persontågsuppställning på Rala möjliggör en utökad uppställningskapacitet och kan också avlasta uppställning i Örebro. I Hallsberg kan t.ex. denna kapacitet och olika tjänster möta upp mot den planerade och utökade trafiken i Mälardalen som här har sin västra slutpunkt.

Kopplingen till de olika service- och tilläggsfunktionerna vid Rala såsom terminaltjänster, avisning, klottersanering, hjulsvarv, reparationer m.m., ger kostnadseffektiviseringar för tågoperatörerna samt även en minskning av mängden tomkörningar.