Här kan Halmstads nya stationer hamna

Halmstad C. Foto: Wikimedia Commons

En ny utredning, beställd av Region Halland, indikerar att två orter i Halmstads kommun kan bli nya stationsorter. Enligt uppgifter från Hallandsposten finns det förhoppningar om tågstopp i Getinge och Trönninge.

Region Halland, som har ansvar för kollektivtrafiken i regionen, har baserat sina undersökningar på Halmstads kommuns övergripande plan. Getinge, Trönninge och Åled har identifierats som potentiella platser för nya stationer, skriver Hallandsposten.

Enligt den senaste utredningen anses Getinge och Trönninge ha potential att uppfylla de krav som krävs för att bli stationsorter, medan Åled inte når upp till samma standard.

Tidigt Skede

Även om frågan om nya stationsorter i Halmstad diskuteras, betonar man att det fortfarande är tidigt. Utredningen ska först presenteras för politikerna i regionstyrelsens tillväxtutskott innan några definitiva beslut tas.

Erik Hansson, verksamhetschef för samhällsplaneringsavdelningen inom Region Halland, påpekar att det krävs samverkan mellan regionen, kommunen och Trafikverket för att driva frågan framåt.

Kriterier för Utvärdering

För att bedöma orternas lämplighet som stationsorter har fyra kriterier fastställts. Bland dessa ingår att tågstopp inte får öka restiden mellan befintliga stationer för snabbtåg och Öresundståg, samt att nettoresandet på tågbanan förväntas öka.

Getinge och Trönninge uppfyller alla dessa kriterier, medan Åled bedöms som mindre kostnadseffektiv på grund av förväntade investeringskostnader och befolkningsprognoser.

Ingen Slutgiltig Konklusion Än

Trots utredningens slutsatser är det för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Enligt Hansson krävs ytterligare utredning och politiska beslut innan några åtgärder kan vidtas, skriver Hallandsposten.

Utredningen tar inte upp vilka tågsystem som skulle trafikera de nya stationerna, men nämner att Västtåg på västkustbanan och Pågatåg på antingen västkustbanan söderifrån eller Markarydsbanan är möjliga alternativ.

Andra Tågsatsningar i Halland

Utöver diskussionen om nya stationsorter i Halmstad pågår flera andra tågprojekt i Halland. Bland annat planeras ett mötesspår i Knäred för persontrafik mellan Halmstad och Markaryd, samt utbyggnad av dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg.

Källa: Hallandsposten