Infranord: Återreglerat järnvägsunderhåll skulle inte främja marknadskonkurrensen

Stefan Gustavsson, vd och koncernchef på Infranord. Foto: Infranord

Riksrevisionen har publicerat sin granskning av etableringen av de statliga företagen Svevia och Infranord. Syftet med granskningen är att utvärdera om de önskade effekterna av företagsbildningarna har uppnåtts. Infranord välkomnar granskningen och är överens med många av Riksrevisionens synpunkter och förslag till förbättringar.

Bolaget instämmer med Riksrevisionens bedömning av behovet för Trafikverket att stärka sin förmåga att beställa tjänster och produkter. Riksrevisionen rekommenderar i sin granskning att Trafikverket bör förbättra sitt arbete med att främja innovation i sina upphandlingar för att öka produktiviteten inom anläggningssektorn. Detta kan innebära att man tar hänsyn till branschens och leverantörernas synpunkter i högre grad, särskilt när det gäller att minska detaljstyrningen i kontrakten.

– Det här är en fråga som Infranord har framfört länge och där vi hoppas att Riksrevisionens granskning kan bidra till förändring, säger Stefan Gustavsson, vd och koncernchef på Infranord.

Riksrevisionen lyfter i sin granskning även upp att konkurrensen på marknaden för underhåll av järnväg inte har förbättrats sedan bolagiseringen av Infranord.

– I det sammanhanget känns det viktigt att påpeka att debatten kring återreglerat underhåll av den svenska järnvägen inte främjar konkurrens på marknaden. Ska vi uppnå en väl fungerande marknad krävs det långsiktighet, fortsätter Stefan Gustavsson. 

I granskningen har Riksrevisionen också undersökt i vilken utsträckning etableringen av bolagen har bidragit till att öka produktiviteten i dessa företag, samt om de har lyckats uppnå de ekonomiska målen som ägaren har fastställt.

– Under 2023 inledde Infranord ett transformationsarbete med fokus på ökad stabilitet, lönsamhet och tillväxt. Transformationen skapar förutsättningar för Infranord att möta våra uppsatta mål i närtid samtidigt som vi lägger grunden för framtida utveckling av ett starkare Infranord, avslutar Stefan Gustavsson.