Europas invånare föredrar kombitrafik framför större lastbilar

Företaget Kombiverkehr är aktiv vid Skandinavienkajen i Lübeck. Pressefoto: Kombiverkehr

En nyligen genomförd undersökning av Community of European Railway & Infrastructure Companies (CER) och andra organisationer visar att majoriteten av de tillfrågade européerna föredrar kombitrafik framför införandet av större och tyngre lastbilar, så kallade Gigaliners. Undersökningen, som genomfördes nyligen av Toluna/Harris Interactive i nio EU-länder, inkluderade över 8 000 deltagare.

Resultaten tyder på en bristande kännedom om Gigaliners och deras potentiella negativa effekter på väginfrastruktur och trafiksäkerhet.

Växande oro för Gigaliners

Trots att endast 14 procent av de svarande kände till Gigaliners väl, och 52 procent inte alls kände till dem, visade sig oron för säkerheten och infrastrukturen vara hög när deltagarna informerades om dessa fordon. Nästan 85 procent uppgav att de såg allvarliga säkerhetsrisker med Gigaliners för både förare och oskyddade trafikanter, samt negativa konsekvenser för offentliga finanser.

Kombitrafik ses som bättre alternativ

När de tillfrågades om alternativa transportmetoder ansåg 94 procent av de svarande att det är viktigt, varav hälften ansåg det mycket viktigt, att främja kombitrafik som ett alternativ till Gigaliners. De lyfte fram kombitrafikens förmåga att minska trafikstockningar och öka trafiksäkerheten som huvudskäl till sitt stöd.

Lagstiftning och framtidsutsikter

Denna splittrade syn på Gigaliners återspeglades även i en omröstning i EU-parlamentet den 12 mars, där förslaget om att tillåta gränsöverskridande trafik med Gigaliners delade parlamentet. Förslaget anses strida mot EU:s mål att dekarbonisera transportsektorn, eftersom det kan leda till en överflyttning av frakt från järnvägar till vägar, vilket motsäger EU:s transportpolitiska mål.

Fokus på hållbar och säker frakt

CER och andra transportorganisationer uppmanar nu EU-länderna att inte underlätta för Gigaliners, vilka de menar skulle motverka en överflyttning till mer hållbara transportmedel som järnväg. De påpekar att järnvägstrafik är upp till nio gånger mer koldioxideffektiv än vägtransport och uppmanar till en politik som prioriterar miljövänliga och energieffektiva transportalternativ.

Denna rapport understryker den växande medvetenheten och behovet av att balansera industrins behov med allmänhetens och miljöns säkerhet, och illustrerar en tydlig efterfrågan på att främja säkrare och mer hållbara transportlösningar i Europa.

Källor: Community of European Railway & Infrastructure Companies (CER) / LOK-report