Swedtrain: Lyft ut nya järnvägsprojekt ur nationella planen

Swedtrain ser satsningen på ERTMS som helt nödvändig. FOTO Alstom

Rätt prioriteringar, men mer behövs. Det är branschorganisationen Swedtrains reaktion på Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen 2026–2037 som släpptes i mitten av januari.

– Vi ser positivt på Trafikverkets inriktning att underhålla järnvägen och att modernisera signalsystemet. Men mer medel måste tillföras järnvägssystemet som de senaste årtiondena knappt fått någon ny kapacitet, säger Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann.

 Av: Anders Carlsson

Organisationen Swedtrain med 43 medlemsföretag inom järnvägsindustrin är en tung aktör i branschen. Organisationen är medarrangör till bland annat järnvägsmässan Train & Rail och konferensen Järnvägsdagen, vidare finns olika satsningar på kompetensförsörjning på agendan. Men Swedtrain bedriver också aktivt opinionsarbete.

–  Målet är att sprida kunskap om våra lösningar på järnvägens utmaningar, och informera om den teknik och kunskap som vår industri besitter, säger Anne Geitmann.

 

b
”Vi anser att underhållsskulden måste återtas så fort som möjligt”, säger Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann, och framhåller att järnvägsindustrin och Swedtrains medlemsföretag kan bidra med både kunskap och nya tekniska lösningar.
FOTO Theresa Flodman/NRC Group

Trafikverkets inriktningsunderlag lyfter fram det stora behovet av underhållsåtgärder. Och det behovet skriver Swedtrain under på. Anne Geitmann hänvisar till rapporten ”Järnvägslyftet” som publicerades i höstas på initiativ av SJ.

– Där framgår att det uppdämda reinvesteringsbehovet för att byta ut delarna i anläggningen som nått sin maximala tekniska livslängd har ackumulerats till minst 62 miljarder kronor mellan 1993 och 2022. Det är ju helt bedrövligt.

– Att inte vårda det vi har är ren kapitalförstörning. Så vi anser att underhållsskulden måste återtas så fort som möjligt, säger Anne Geitmann, och framhåller att järnvägsindustrin och Swedtrains medlemsföretag kan bidra med både kunskap och nya tekniska lösningar.

– Om anläggningen är i bra skick så minskar dessutom kostnaderna för akuta underhållsåtgärder eller för att avhjälpa fel, säger hon.

b
Swedtrain lyfter fram energibesparing som ett viktigt argument för att föra över transporter av gods och passagerare från väg till järnväg.
FOTO Jernhusen

 Anne Geitmann ser positivt på Trafikverkets mål att ta tillvara järnvägssektorns innovationsförmåga genom ”en ökad andel funktionsupphandlingar”.

– Just målstyrda upphandlingar är något som vi har förespråkat under lång tid. På så sätt kan man få fram lösningar som utförs på kortare tid och minimerar påverkan på trafiken.

– Våra medlemsföretag har lösningarna men får inte alltid betalt för det som de besparar i exempelvis tid. Moderna lösningar kanske initialt blir något dyrare men ger vinster i längden, säger Anne Geitmann.

Trafiken på järnvägen har ökat med 65 procent de senaste 30 åren. Den förväntas fortsätta växa med knappt 40 procent inom persontransport och 25–26 procent inom godstransport mellan 2022 och 2040.

– Under samma tid, de senaste 30 åren och fram till 2040, har järnvägsnätet inte fått nämnvärt mer kapacitet, säger Anne Geitmann.

b
Swedtrains generalsekreterare Anne Geitmann.

 Men järnvägstransporterna i Sverige förväntas överstiga utbudet av tillgänglig kapacitet när till exempel FehrmanBält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029. Samtidigt expanderar Sveriges industri, inte minst med de stora nyetableringarna i norr. Och det är inte bara produkter som stannar i Sverige som behöver järnvägstransporter.

 ­– Ett talande exempel är Hitachi Energy i Ludvika som 2023 fick den största exportordern i Sveriges historia. Deras och många andra industriers transportbehov är beroende av ett järnvägssystem som befinner sig i ett ansträngt läge redan idag. En välunderhållen järnväg är a och o, men vi måste även bygga för att klara trycket, säger Anne Geitmann.

 Energiminister Ebba Busch (KD) har nyligen öppnat för att slopa överskottsmålet och låna pengar till statskassan för att finansiera satsningar på bland annat järnvägsnätet. Det välkomnas av Swedtrain.

– Investeringsbehovet i infrastruktur är nu så omfattande att en skattefinansiering inte längre är realistiskt. Politiken behöver titta på andra alternativ, som att lyfta ut en del nya projekt ur nationella planen och att finansiera dem på annat sätt, säger Anne Geitmann.

 Med industrins nya satsningar och elektrifieringen av fordonsflottan väntas Sveriges årsproduktion av el behöva öka med 120 procent till 2045. Swedtrain lyfter fram energibesparing som ett viktigt argument för att föra över transporter av gods och passagerare från väg till järnväg.

– Beräkningar visar att elektrifierade järnvägstransporter endast förbrukar hälften så mycket energi per lastenhet jämfört med en modern ellastbil. Det säger sig självt att vi behöver utnyttja den järnväg vi redan har bättre när varje kilowattimme räknas, säger Anne Geitmann.

 Införandet av det nya signalsystemet ERTMS har fått stort utrymme i Trafikverkets inriktningsunderlag. Swedtrain ser denna satsning som helt nödvändig.

– Riksrevisionens granskning av Trafikverket som släpptes före jul visar att med dagens utbyggnadshastighet av ERTMS är vi inte klara förrän 2070. Och så länge kommer det nuvarande signalsystemet inte att hålla, säger Anne Geitmann.

 ERTMS innebär att mycket av utrustningen flyttas in i fordonet vilket medför mindre teknik i spåret.

– Det ökar tillförlitligheten och sänker underhållskostnaden eftersom reparationsbehovet minskar. Med mindre signalfel till följd, säger Anne Geitmann.

 Swedtrain lyfter också fram det europeiska perspektivet.

– Dagens signalsystem i Europa baseras på ett 20-tal olika standarder. ERTMS möjliggör att tåg enkelt kan köra över gränserna och att en stor flaskhals i internationell tågtrafik försvinner.

 En annan positiv effekt när ERTMS implementerats är att det effektiviserar järnvägen som system. Det möjliggör att upp till 40 procent fler tåg kan trafikera samma sträcka. Med nuvarande signalsystem är sträckorna uppdelade i så kallade fasta block. Inom varje block får endast ett fordon vistas.

– Med ERTMS kan man använda sig av så kallade moving blocks, flytande block, som möjliggör att tre till fem fordon kan finnas i ett block. Eftersom signalen följer fordonets position och är fordonsburen så anpassas hastigheten i alla fordon som finns i blocket. Stoppsträckor till både framför- och bakomliggande fordon säkerställs hela tiden, säger Anne Geitmann.

 ERTMS ger också flexibilitet i tågledningen.

Med nuvarande system är de fysiska signalanläggningarna bundna till en viss sträcka.

Och det betyder att ett tågs säkerhet ska kunna garanteras måste det ta förbestämda körvägar.

– Är systemet digitalt kan körvägarna anpassas från vilken startpunkt som helst till vilken målpunkt som helst under resan. Då kan tåg snabbare ledas om i fall det skulle uppstå problem på sträckan. Så det finns mycket att vinna på ett snabbt införande av ERTMS, säger Anne Geitmann.

 
 

FAKTA Swedtrain

        Branschorganisation ”för industrin och lärosätena som levererar lösningarna för framtidens järnväg”.

        43 medlemsföretag.

        Medlem i den europeiska paraplyorganisationen UNIFE (European Rail Supply Industry Association).

        Bedriver opinionsarbete och arrangerar bland annat konferensen Järnvägsdagen med Tågföretagen, mässan Train & Rail med Stockholmsmässan, webbinarserien Swedtrain Tech&Future, Swedtrain Internship Program för studenter samt Swedtrains examenspristävling.