Därför dröjer Västkustbanans sista utbyggnad

Inger Davidsson, projektledare för Maria -Helsingborg. Foto: Trafikverket

Sen 2023 pågår Trafikverkets arbete med att planera för bygget av dubbelspår mellan Maria och Helsingborg, den sista delen av Västkustbanan. Sträckan är  4,5 kilometer lång och en viktig förbindelse för persontrafiken i västra Sverige. Det är den sista delen av Västkustbanan som ska byggas ut till dubbelspår.

Trots att dubbelspår redan har invigts på delar av banan, behövs även denna sista del för att nå full kapacitet. Därför planeras även denna sträcka att byggas ut till dubbelspår. Fem frågor ställdes till Inger Davidsson, en projektledare vid Trafikverket, angående deras pågående arbete.

Vad händer i projektet just nu?

Vi på Trafikverket har precis gjort färdigt det som kallas förfrågningsunderlag. Det kan liknas vid en beställning av en lokaliseringsutredning. För oss som arbetar i projektet är det en viktig milstolpe. Nu kan de företag som är intresserade lägga anbud på att få göra utredningen åt oss. Sista dag att lägga anbud är den 4 september. I oktober tar vi sen beslut om vem som får uppdraget.

Men vad är en lokaliseringsutredning?

I en lokaliseringsutredning tar man fram alla tänkbara sätt och sträckningar för hur man skulle kunna bygga ut järnvägen. Vi försöker tänka så ”brett” som möjligt. Utredningen leder fram till ett antal olika alternativ. Till slut ska vi sen prioritera de olika alternativen och peka på det som vi tycker är det bästa. Det är många faktorer som spelar in; som exempelvis kostnad, byggbarhet, tid, miljöpåverkan m.m.

Hur ser tidplanen ut framåt?

Under slutet av hösten 2024 kommer företaget som vann anbudet att kunna sätta igång sitt utredningsarbete, tillsammans med Trafikverket. Utredningen ska pågå under ungefär tre år och blir färdig 2027. Sen fortsätter planeringsarbetet med det som kallas järnvägsplan. Planerad byggstart är beräknat till 2032 eller 2033.

Varför tar det så lång tid?

Ja, det är en bra fråga. Det är lång tid. Men vårt arbete styrs av många lagar och regler, som exempelvis ”Lagen om byggande av järnväg” för att nämna en. Vi måste i vår planering gå igenom många steg för att kunna komma fram till rätt beslut. En annan aspekt är att den nya järnvägen ska ligga där den ligger för många år framöver, och då är det viktigt att det blir rätt från början. Vi vill helt enkelt göra ett så bra planeringsarbete som möjligt. En tredje och kanske viktigaste aspekten är det demokratiska perspektivet. Vi bygger ut järnvägen för att den är en viktig pusselbit i vårt samhälles utveckling, och för att den ska tjäna alla människor som kommer att använda den. Den byggs för skattepengar och då är det också viktigt att vi alla får möjlighet att följa och påverka planeringen och bygget.

När det finns det något att titta på?

Som det ser ut just nu planerar vi att ha vårt första samråd för allmänheten ungefär vid årsskiftet 2025/2026. Då kommer det finnas kartor med olika sträckningar för den planerade järnvägen. Utredningen görs förutsättningslöst och kommer till exempel att studera utbyggnad både i markplan och i tunnel. Vid samråd finns det möjlighet att lämna synpunkter och förslag på hur man vill att järnvägen ska byggas ut. Vi har även löpande kontakt och samarbete med kommunen under hela planeringsarbetet.

Källa: Trafikverket