Helsingfors framtidsprojekt: Centrumslingan redo för byggstart

Centrumslingan är beräknad att ta cirka 10 år att bygga, och dess fullbordande skulle markant höja effektiviteten i regionens tågtrafik. Foto: Finlands Trafikledsverk. Kredit: Hero

Planeringen för Centrumslingan, en ny järnvägsförbindelse för pendeltåg i Helsingfors hjärta, är nu färdigställd. Denna droppformade bana kommer att sträcka sig från Böle, genom en 8 kilometer lång tunnel under stadens centrum och Tölö, till Hagnäs och tillbaka till Böle igen, vilket förväntas effektivisera tågtrafiken i hela Finland.

Projektet, som är ett samarbete mellan Trafikverket och Helsingfors stad, har fått sin detaljplan godkänd. Dock återstår beslut om projektets genomförande.

I takt med att befolkningen och trafikvolymerna ökar i Södra Finland, blir spårtrafik allt viktigare för regionens transportflöden och stadsplanering. Utan utvecklingsåtgärder prognostiserar Trafikverket ohållbar trängsel på järnvägarna i Södra Finland fram till år 2035.

Centrumslingan skulle inte bara underlätta för pendel- och fjärrtågstrafiken utan även stödja redan pågående projekt som berör stambanan, Böle och Helsingfors bangård, samt andra planerade projekt som Esbo stadsbana.

Starkt växande befolkning

Med en växande befolkning i Helsingforsregionen, som idag närmar sig 1,4 miljoner och förväntas öka med ytterligare 400 000 de kommande decennierna, är ett förbättrat kollektivtrafiksystem av yttersta vikt.

Projektets investeringskostnader är uppskattade till 1,5 miljarder euro, vilket inkluderar potentiella kostnader för nya järnvägsdepåer. Den slutliga kostnaden kommer dock att påverkas av flera faktorer såsom tidsramen för genomförandet, vem som äger stationerna och material- samt tjänsteval.

Höjd effektivitet

Sedan planeringsstarten 2012 har kostnaderna för denna fas uppgått till 35 miljoner euro, med EU-stöd på 16,5 miljoner. Över 300 planerare och experter har deltagit i arbetet, och från beställarens och olika intressenters sida har mer än 100 personer varit involverade.

Källa: Väylävirasto/ Finlands Trafikverk