Omfattande upprustning av Laxå station och bangård

Laxå är en gammal järnvägsknutpunkt vars station och bangård nu ska rustas upp. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar en omfattande ombyggnad och upprustning av Laxå station och bangård i västra Närke. Målet med projektet är att uppfylla dagens höga säkerhetskrav och samtidigt öka kapaciteten för att möta de ökande kraven på järnvägstransport i regionen.

Om Projektet

En central del av projektet är konstruktionen av en gångbro med trappor och hissar över spår 1 och 2 i Laxå. Denna gångbro kommer att förbättra trafiksäkerheten på Laxå station genom att möjliggöra stängning av den nuvarande övergången över spåren. En ökad trafiksäkerhet gynnar inte bara resenärer utan förbättrar även arbetsmiljön för lokförare och möjliggör högre hastigheter för tågen. Den ökade hastigheten kommer att leda till förbättrad kapacitet på Västra stambanan och kortare restider för passagerare.

I tillägg planeras konstruktionen av ett nytt cirka 800 meter långt tågspår för godståg inom Laxå driftplats. Trots att detta spår inte kommer att ha någon plattform, förväntas det öka kapaciteten för godståg som trafikerar sträckan avsevärt. För att minska bullerstörningar kommer Trafikverket att bygga bullerskydd längs utvalda sträckor av spåret samt upprätta stängsel runt bangården.

Tidsplan

Projektet är i ett tidigt skede, och det pågår för närvarande arbete med att ta fram en järnvägsplan och systemhandling. En viktig del av processen har varit samrådet som ägde rum från den 4 december 2023 till den 19 januari 2024. Under detta samråd informerades allmänheten och andra berörda parter om projektet och dess påverkan.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas granskningen av järnvägsplanen att genomföras under våren och sommaren 2024. Byggstart är preliminärt planerad till hösten 2027, och projektet beräknas vara klart runt år 2029.

Källa: Trafikverket