Fyrspårssträckan mellan Malmö och Lund står klar i höst

Södra stambanan mellan Malmö och Lund är en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor med 56 000 dagliga resenärer. Fyrspårsutbyggnaden, som är strategiskt viktigt för regionen och hela Sveriges tågsystem, befinner sig nu i en slutfas. I oktober 2023 rullar tågen på fyra spår mellan Malmö och Lund och de nya stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup öppnas. Då inleds även  arbetet med att göra klart runt stationerna och återställa områdena som  använts under bygget. I december i år öppnas också stationen i Kloster­gården, och då är hela den nya fyrspårssträckningen i full drift. 

Av: Annika Wihlborg Foto: Trafikverket

I dagsläget kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund. År 2030 beräknas den dagliga trafiken ha ökat till 645 tåg. I oktober 2023 ska järnvägsbygget, som omfattar en fyrspårssträcka på 11 kilometer, varav 5 kilometer nedsänkt, stå klart. Målsättningen är att öka ka­paciteten, förbättra punktligheten, minska bullerstörningar och även att minska järnvägens barriäref­fekt. Projektet, som också omfattar ombyggnation av stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup samt den helt nya stationen Klostergården i Lund, har genomförts medan tågtrafiken mel­lan Åkarp och Hjärup sedan 2020 har körts på tillfälliga spår, som rivs när de nya spåren står klara.

b
Totalt sett kommer kapa-citeten öka på sträckan så att det i framtiden kan köra 645 tåg per dygn mellan Malmö och Lund,  jämfört med dagens 460.

Tio dagars tågstopp på en av Sveriges mest trafikerade sträckor
Den 22 september 2023 inleddes ett tio dagar långt och förstås sedan mycket länge planerat tågstopp mel­lan Malmö och Lund. Under dessa tio dagar genomförs de sista arbete­na innan fyrspåret kan öppnas. 
–I samband med tågstoppet ska bland annat spåren byggas om på tre inkopplingspunkter där de nya spåren byggts bredvid de tillfälliga utmed sträckan. Våra entreprenö­rer kommer att arbeta i skift dyg­net runt och bland annat lyfta bort den tillfälliga bron över järnvägen i Åkarp. Det är en beredskapsbro som kommer att avlägsnas med kranbilar. Dessutom ska alla till­fälliga järnvägsspår längs med hela  sträckan avlägsnas under den tio dagar långa avstängningen, säger Jens Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

b
Ett Öresundståg passerar på de tillfälliga spåren som varit drift  sedan 2020. I början av oktober flyttas trafiken över till de nybyggda fyrspåren och därefter rivs de tillfälliga spåren.

Omfattande återställningsarbeten
I oktober öppnas de ombyggda sta­tionerna i Burlöv, Åkarp och Hjärup. Samtidigt inleds arbetet med att göra klart runt stationerna och återställa områdena som använts under bygget. Hjärup påverkas främst av ett stort ledningsarbete och där är det därför inte helt återställt förrän i slutet av 2024. I Åkarp beräknas allt vara klart sommaren 2024. 
–Tunnelinstallationerna och all belysning är klar och skåpen som hanterar signaler och el är på plats. Teknikbyggnaderna är också på plats. Stolparna och bryggorna är uppe längs hela sträckan och kontaktled­ningarna är dragna. Även den nya stationen i Klostergården är i stort sett klar och stationen invigs i decem­ber 2023. I och med det är alla spår och stationer i full drift med fler av­gångar från alla stationer. Totalt sett kommer kapaciteten öka på sträckan så att det i framtiden kan köra 645 tåg per dygn mellan Malmö och Lund, jämfört med dagens 460. Dessutom minskar störningskänsligheten med fyra spår, säger Jens Eisenschmidt.