Rapporten pekar ut en stor potential att utveckla godsflöden på järnväg

Stora vinster för godstrafiken om Oslo-Stockholm byggs Foto: robert larsson/unsplash

Vi står inför stora utmaningar om vi ska flytta mer gods från väg till järnväg. Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet pekar snarare på att andelen gods på järnväg kommer att minska. Det märks tydligt på Värmlandsbanan som är Sveriges mest belastade enkelspåriga järnväg, där det är svårt att få plats med nödvändiga godsvolymer redan idag, skriver bolaget Oslo-Stockholm 2.55.

Bolaget har låtit Sweco göra en genomlysning av godstrafiken i stråket och titta på vilken betydelse en förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm skulle ha för godstrafiken i Sverige och Norge. Resultaten är tydliga.

– Det är uppenbart att Värmlandsbanan är en flaskhals för godstrafik. Det är svårt att klara varken den gods- eller den passagerartrafik som det finns behov av. En utbyggnad från enkelspår till dubbelspår skulle påtagligt öka kapaciteten och det är viktig redan nu, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

När man studerat godstransporterna är det stora flöden som går i nord-sydlig riktning. I godsrelationen finns det ett tydligt stråk både öster och väster om Hallsberg

– Rapporten pekar ut en stor potential att utveckla godsflöden på järnväg mellan Oslo och Mälardalen, men också vidare till Narvik och österut mot Finland och Baltikum. Vi ser redan nu att intresset ökar genom att det nyligen startat en godspendel mellan Oslo och Eskilstuna, fortsätter Jonas Karlsson.

Sedan länge är den västra delen av stråket mellan Oslo och Stockholm också viktig för att koppla samman södra och norra Norge. Dagliga tågförbindelser går mellan Oslo och Narvik via Sverige. En bättre kapacitet och kortare restid för dessa skulle innebära stora vinster också för inrikes transporter i Norge, menar bolaget.

– Att en ny gränsbana i stråket Oslo-Stockholm skulle kraftigt öka kapaciteten för gods mellan Sverige och Norge är ganska självklart. Men faktum är att en av de riktigt stora vinsterna ur ett godsperspektiv är att en ny gränsbana som kopplas till Norge-/Vänerbanan skulle innebära mycket stora kapacitetsökningar mellan Oslo och Västsverige och vidare ner mot kontinenten, avslutar Jonas Karlsson.