Lokföraren får sin färdväg i fordonsdatorn med ERTMS

Med ERTMS hjälp ska lokföraren få en tydligare bild av situationen och ökade möjligheteratt kunna planera färden. ILLUSTRATION: ALSTOM

ERTMS består av två teknikdelar: radiosystemet GSM-R och den utrustning som finns ombord och i marken – ETCS (European Train Control System).
ERTMS skiljer sig på flera sätt från det gamla ATC-systemet där föraren får körbesked genom optiska signaler vid spåret som visar rött eller grönt. 
Med det nya signalsystemet tas de optiska ljussignalerna längs spåret bort. 

AV ANDERS CARLSSON | ILLUSTRATION: ALSTOM

När personal på Trafikverkets trafikledningscentral begär en tågväg kontrollerar signalställverket att vägen är hinderfri och låser växlar i rätt läge. Med hjälp av radiokommunikation får lokföraren körbesked och annan information om tågets färdväg in i fordonsdatorn. Fordonets ombordsystem skickar position och hastighet tillbaka till radiokommunikationscentralen. Ett kontinuerligt utbyte av information sker mellan tåg och trafikledning.

Två testanläggningar
Systemet ska ge föraren en tydligare bild av situationen, ökade möjligheter att kunna planera färden, och en dynamisk justering av förutsättningarna, till exempel en hastighetsförändring. ERTMS enhetlighet och standardisering ska göra att igenkänningsfaktorn ökar. Genom att kommunikationen sker kontinuerligt mellan tåg och marksystem kan avvikelser hanteras dynamiskt. Tågklareringen blir enklare vilket väntas göra att väntetiderna blir kortare. Att vara beroende av fasta geografiska positioner för signalinformation minskar då denna information överförs kontinuerligt, med förkortade stopp och väntetider som resultat.Vidare erbjuds mer överskådlig information för bromskurvor och lutningsförhållanden som underlättar och stödjer arbetet för föraren.

Det finns idag två testanläggninar för ERTMS i Sverige, Katrineholm–Åby och Mertainen utanför Svappavaara, där man kan pröva och utvärdera system och utrustningar i verklig miljö, utan att det påverkar den ordinarie tågtrafiken. Syftet med testbanan Mertainen är att säkerställa godkännande av ombordsystem för LKAB:s IORE-lok inför införandet av ERTMS på Malmbanan. Detta eftersom IORE-loken inte kan transporteras till testbanan Katrineholm-Åby.

Enklare variant
Västerdalsbanan är oelektrifierad och trafikeras bara av godståg. Trafikverket har valt att installera en enklare variant av ERTMS här kallad ERTMS-Regional. Det enklare systemet kräver inte full radiotäckning. Motivet att testa ERTMS på Västerdalsbanan var att man ville få med så många kriterier hos en lågtrafikerad bana som möjligt och samtidigt minimera påverkan på trafik och driftledningscentral. Enligt Trafikverket är Västerdalsbanan ett typexempel på en bana med föråldrad teknik. Därför har den förutsättningar för att ge viktiga erfarenheter.
Inom ERTMS-projektet pågår också ett arbete med att förverkliga planerna på ett testcenter som ägs och förvaltas av Trafikverket. I juli meddelade man att en lokal vid huvudkontoret i Borlänge har anvisats för verksamheten. Genom testcentret skapas en förmåga för övergripande tester av järnvägssystem i kombinationen tågledning och signalsystem. Trafikverket kommer att kunna testa ERTMS i sin helhet men även mot andra tågledningssystem.