Fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund har stött på utmaningar längs med vägen men håller tidsplanen

I maj 2021 lanserades den sista bron i ombyggnaden av trafikplats Alnarp. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

Fyrspårsutbyggnaden på Södra stambanan mellan Malmö och Lund är ett komplext och strategiskt mycket viktigt projekt som även innefattar flera nybyggda och ombyggda stationer längs med sträckan. Trafikverkets målsättning är att alla fyra spår och samtliga nya stationer vara i full drift på sträckan i december 2023.  Arbetet med en järnvägstunnel under Åkarp har dock tagit längre tid än beräknat sedan man upptäckt att den inte uppfyller Trafikverkets krav. Den övergripande tidsplanen för projektet är dock oförändrad.

Text: Annika Wihlborg

Fyrspårsutbyggnaden omfattar sträckan Ringvägen i Lund och Arlöv. Utbyggnaden ger ökad kapacitet, färre trafikstörningar och minskat buller. De befintliga stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om längs med sträckan och en ny station byggs vid Klostergården i Lund. Projektet inleddes hösten 2017 och i oktober 2023 väntas alltså samtliga fyra spår samt stationerna längs med sträckan vara i full drift. En del av sträckan, mellan stationerna Åkarp och Hjärup, byggs under marknivå för att minska bullerstörningar. Samtidigt byggs fler och säkrare passager över spåren som ökar tillgängligheten i samhällena.

bild
I Klostergården i södra Lund byggs en helt ny station för Pågatåg. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

400 meter lång järnvägstunnel uppfyllde inte Trafikverkets krav

Burlövs station i Arlöv byggs ut till en pendlarstation och vid Hjärups station sänks hela stationsområdet och spåren ner fyra meter, vilket dämpar bullret från järnvägen på ett effektivt sätt. Vid Hjärups station byggs även en bred stationsbro på 27 meter. Vid Åkarps station täcks spåren av en 400 meter lång tunnel som sträcker sig sex meter ner från marknivå.

–Vi har behövt planera om fyrspårsutbyggnaden eftersom arbetet med järnvägstunneln i Åkarp dessvärre har tagit längre tid än beräknat. Det innebär trafik på tillfälliga spår ett år till. Men Fyrspåret försenas inte, alla spår och stationer kommer vara klara i oktober 2023.  Orsaken till att projektet planeras om är kvalitetsbrister i Åkarpstunneln som upptäcktes när vår entreprenör grävde ur tunneln hösten 2021. Betongkonstruktionen i tunneln lever inte upp till Trafikverkets krav, som innebär att broar och tunnlar i betong ska hålla i 120 år, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

bild
I Åkarp byggs den nya stationen cirka sex meter under markytan i ett schakt vid mynningen till Åkarpstunneln. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

Permanent konstruktion med slitsmurar

Det var först efter att tunneln grävdes ur, och stödmurar och tunneltak frilades, som det var möjligt att upptäcka eventuella brister. Den främsta risken med att tunneln inte uppfyller kvalitetskraven är att underhållet i framtiden blir mer omfattande, med flera kostsamma reparationer och långa oplanerade trafikstopp. Järnvägstunneln i Åkarp har byggts med slitsmurar, en metod som innebär att armerade betongväggar gjuts direkt i marken. Det är lämpligt där det är trångt eftersom det inte krävs ett öppet schakt och tillfälliga stödkonstruktioner. Det krävs också färre transporter och mindre betong.

 

bild
I Burlöv har en av två plattformar tagits i bruk. Den andra plattformen byggs nu och tas i bruk hösten 2023. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket
bild
Hjärups station byggs också under markytan, och en helt ny bro har byggts över spårschaktet med hiss- och trapphus som leder ner till plattformarna. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

– Att bygga med slitsmurar har gjorts förut men då främst för tillfälliga konstruktioner och stödväggar. Skillnaden är att vi i detta fall har byggt en permanent konstruktion med hjälp av slitsmurar. En anledning till det är att vi i den här typen av större infrastrukturprojekt ofta provar nya metoder, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

I september 2022 väntar tio intensiva dygn då samtliga spår mellan Malmö och Lund stängs av för trafik. I oktober 2023 väntar ytterligare en period med tio dygns trafikavstängning.

 

bild
I Hjärup byggs en helt ny station som ersätter den gamla. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

Stora återställningsarbeten inleds hösten 2023

De fyra nya spåren byggs på sex meter djup genom Åkarp och fyra meter ner i Hjärup. Det innebär att fyrspårsutbyggnaden har genererat drygt 1 miljon kubikmeter lera, jord och grus som schaktats ut i samband med exempelvis byggnationen av de nya stationerna. En stor del, cirka 650 000 kubikmeter, har körts till andra projekt i närheten, bland annat i Lund och Staffanstorp, och till fyrspårsprojektets byggnation av bullerskyddsvallar vid E6 genom Åkarp. Drygt 300 000 kubikmeter massor har även sparats på olika arbetsområden längs med sträckan. De ska användas i ett senare skede av projektet, i samband med att arbetsområdena ska återställas. Enligt Jens-Peter Eisenschmidt kan det stora återställningsarbetet starta efter oktober 2023, när tågtrafiken flyttats från de tillfälliga spåren till de fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup. Då kan de tillfälliga spåren och stationerna i Åkarp och Hjärup rivas och de nya stationsområdena färdigställas.

bild
I Åkarp byggs en 400 meter lång järnvägstunnel. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket
bild
Även Burlöv station byggs om. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket

Tung motorvägsbro lyftes på plats norr om Malmö

För att kunna bygga de fyra nya spåren mellan Arlöv och Lund måste spårområdet breddas. Vid Trafikplats Alnarp korsar E6 och Södra stambanan varandra. Den gamla bron över spåren var från 60-talet och en ny bro krävs när spårområdet breddas. I maj 2021 lyftes därför en ny motorvägsbro på plats vid trafikplats Alnarp på E6:an strax norr om Malmö. Det var den hittills tyngsta betongbro som lyfts och skjutits in i en vägbank. Bron vägde 8800 ton och trafikeras av 55 000 fordon som dagligen passerar trafikplatsen. Den nya bron gör det också möjligt att i framtiden bredda E6 till sex körfält.

bild
Klostergårdens station blir ett nytt stopp mellan Malmö och Lund. Foto: NCC-OHLA/Trafikverket