Nu möjliggörs för spårväg genom Uppsala

Nu finns det en plan för var framtidens spårväg i Uppsala. Visionsbild: White arkitekter.

Inom kort väntas plan- och byggnadsnämnden besluta om att skicka ut detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik på samråd. Planen pekar bland annat ut var spårvägen ska dras genom Uppsala.

Detaljplanen som möjliggör spårväg sträcker sig från Uppsala centralstation förbi Akademiska sjukhuset, där den delar sig i två grenar. En mot Rosendal och Gottsunda (B) och en via Ulleråker och vidare mot Ultuna.. Där går linjerna ihop igen och fortsätter över Fyrisån mot Bergsbrunna och sedan till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra (D). Spårvägssträckan blir totalt omkring 17 kilometer och får cirka 19 hållplatser.

– Nu tar vi nästa steg mot spårväg i södra Uppsala. Redan idag korkar våra gator igen, med spårvägen kan vi minska trängseln och se till så att fler Uppsalabor kan åka kollektivt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen syftar till att reglera hela gaturummets utbredning och placering i förhållande till befintlig och framtida bebyggelse. Den ska också möjliggöra broar, el-stationer, dagvattendammar och övriga anläggningar som krävs.

I Gottsunda och vid den nya bron över Fyrisån vid Ultuna ingår två olika alternativa sträckningar i samrådet. I Rosendal och i Ulleråker är delar av gatan redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Efter samrådstiden kommer detaljplanen att omarbetas efter inkomna yttranden.

– Nu har vi en plan för var framtidens spårväg i Uppsala ska gå. Men innan vi landar i ett slutgiltigt förslag hoppas jag att många Uppsalabor tar del av planerna och tycker till, säger Ylva Stadell (S), plan- och byggnadsnämndens ordförande.

– När vi utvecklar Uppsala ska cykel, gång och kollektivtrafik vara det självklara valet vid resor. Modern spårväg till södra Uppsala kommer ge ett snabbt och effektivt resande och förenkla vardagen för många Uppsalabor, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Uppsala kommun, Region Uppsala och staten har ingått ett avtal – det så kallade Uppsalapaketet. En långsiktig satsning som handlar om utbyggnad av två nya järnvägsspår, ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna, utbyggnad av stadsdelar och en satsning på hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik.