Region Uppsala vill ha fyrspårsutbyggnad mellan Uppsala och Stockholm

Sweco ska ta fram järnvägsplan för sträckan Uppsala - Stockholm. Foto: Sweco

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är ute på remiss. Region Uppsala har – som ansvarig för länsplan och regionala utvecklingsfrågor – lämnat synpunkter på förslaget. I yttrandet konstaterar Region Uppsala att regeringen behöver fatta beslut om och ange förutsättningar för utbyggnaden till fyra spår mellan Uppsala och Stockholm enligt det avtal som slöts med Region Uppsala, Knivsta kommun och Uppsala kommun 2018.

I avtalet om fyra spår ingår utbyggnad av nya spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm, ombyggnad av Uppsala Central samt upprustning av de befintliga banorna på den avsedda sträckan. I svaret betonar Region Uppsala att fyrspåret är av största vikt för att arbetspendlingen mellan Stockholm och Uppsala ska fungera.

Enligt Region Uppsala ger fyrspåret stora nyttor även utanför regionen, genom en ökad tillgänglighet till Stockholm-Uppsalaregionen och Arlanda från städer i kringliggande län. Det stärker också möjligheterna att knyta Dalarna och norrlandslänen närmare Stockholm-Uppsalaregionen och Arlanda samt minskar risken för att en ny flaskhals bildas i de växande person- och godstransporterna längs ostkusten.