Inlandsbanan siktar på vätgasdriven gods- och persontrafik

Inlandsbanan ska rustas och siktar på vätgasdrivna tåg. Foto: Inlandsbanan

Inlandsbanan är drygt 100 mil lång och sträcker sig från Gällivare till Mora. Banan ägs av svenska staten och uppfördes som en transportlänk till och från Sveriges mest råvarurika regioner i syfte att öka möjligheterna till exploatering i norra Sverige. Inlandsbanan förvaltas av Inlandsbanan i egenskap av infrastrukturförvaltare, som också har nyttjanderätt till Inlandsbanan.

Inlandsbanan erbjuder i dagsläget hållbara godstransporter med förnyelsebart bränsle i form av HVO. Bolagets avsikt är att genomföra en upprustning av Inlandsbanan inom fem år i syfte att höja banans kapacitet. Upprustningen innefattar en övergång till vätgasdriven gods- och persontrafik på banan med ett potentiellt vätgasbehov om cirka 20 000 ton per år.

Plagazi bedriver verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning, driftsättning och underhåll av plasmabaserade anläggningar för förgasning och energiframställning. Plagazi arbetar för att utveckla den cirkulära ekonomin genom att omvandla icke återvinningsbart avfall till grön vätgas genom plasmaförgasning. Produktionsprocessen är högst energisjälvförsörjande och miljövänlig utan miljöfarliga restprodukter.

Parterna har identifierat ett gemensamt intresse av att utveckla transportkapaciteten i järnvägsnätet samt säkerställa energiförsörjningen av grön vätgas i Sverige. Parterna vill därför inleda ett samarbete kring användning av Inlandsbanan kopplat till Plagazis utvecklingsplaner..

– Vi ser en spännande teknologi och process hos Plagazi som kan bidra till att få fram konkurrenskraftig grön vätgas och utveckla det lokala näringslivet kopplat till Inlandsbanans utveckling. Att utnyttja icke återvinningsbart avfall och få till en cirkulär ekonomi ligger helt i linje med att vårt mål att markant öka person- och godstrafiken på Inlandsbanan, säger Peter Enå, utvecklingschef, Inlandsbanan.