December sämsta punktligheten på flera år

Kraftiga oväder orsakar att trafik behövt reduceras eller ställas in. Foto: Trafikverket

Under januari ankom 76 631 av 82 928 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 92,4 procent.  Efter en decembermånad där punktligheten blev den lägsta på flera år tog persontågens punktlighet ett skutt i rätt riktning under januari. Allra bäst gick kortdistanstågen med en punktlighet på 95,8 procent för knappt 43 000 framförda tåg.Men det har inte varit en månad utan utmaningar.

Precis som i december har det under januari varit osedvanligt många sent inställda avgångar, vilket alltid innebär en prövning för resenärernas tilltro och tålamod. En bidragande orsak har varit de kraftiga oväder som stormat förbi med följd att trafik av säkerhetsskäl behövt reduceras eller helt ställas in på olika sträckor. Den avslutande helgen blev dessutom extra problematisk då en under hela pandemin hårt prövad operativ verksamhet utöver att hantera stormen Malik hastigt hamnade i ett läge där det på grund av sjukskrivningar saknades personal i det mest trafikintensiva området.

– Det som inträffade på Stockholms trafikledningsområde inför helgen 29 till 30 januari är unikt. Vi kan inte hitta några belägg på att trafik någon gång tidigare under järnvägens långa historia behövt reduceras på grund av hög sjukfrånvaro bland operativ personal. Under hela pandemin har vi haft bemanningsfrågan i fokus, och på olika sätt försökt minimera risken att smittspridningen i samhället skulle få inverkan på våra möjligheter att fullfölja vårt uppdrag – att dygnet runt året runt övervaka anläggningen och styra trafiken med säkerheten i främsta rummet säger Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafik.

Om väder och pandemi fortsatte skapa utmaningar för punktligheten så har glädjande nog problemet med obehöriga i spår minskat under januari. Antalet störningar på grund av så kallat spårspring mer än halverades jämfört med december.
 
– Det saknas inte frågor att arbeta vidare med, vilket inte minst de senaste dagarna visat exempel på. Samarbete är nyckeln, vilket också händelsen i Stockholm visar på. Tack vare dedikerade medarbetare, upparbetade rutiner och ett gott samarbetsklimat med järnvägsföretagen kunde vi i en unik situation ändå hitta en lösning där 75 procent av tågen kunde gå som planerat avslutar Roberto Maiorana.