Lantmäteriet lanserar nya kartprodukter

Ny kartprodukt från Lantmäteriet redovisar vägar och järnvägar. Foto: Lantmäteriet

Nu lanserar Lantmäteriet ett antal nya kartprodukter varav en kommer att innehålla data direkt från Trafikverket om vägar och järnvägar. Genom att kombinera data från Trafikverket för transportplanering och sedan visualisera resultat i ett kartmaterial från Lantmäteriet kommer flera olika verksamheter uppleva en ökad kvalitet och kundnytta i sitt arbete.

Topografi 10 kallas den nya kartprodukt som kommer att innehålla vägdata som läses in direkt från Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Tidigare har dessa uppgifter sammanställts av Lantmäteriet men genom att nyttja data som Trafikverket redan samlar in skapas en samstämmighet mellan kartans innehåll och motsvarande innehåll i NVDB.

Via den nyskapade vägdataprodukten Vägslag, som innehåller alla bilvägar, kommer också en högre kvalitet på gatunamn och kodning av vägarna att uppnås. För rälstrafik kommer nationella järnvägsdatabasen, NJDB, att användas vilket gör att alla spår kommer redovisas i kartprodukten.

Stefan Autio, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet berättar om produkten:

– Genom den kombinerade kraften i att kunna beräkna rutter för transporter eller navigera med NVDB och sedan visualisera resultaten på ett överensstämmande kartmaterial från Lantmäteriet kommer verksamheter inom exempelvis logistikplanering, blåljus, hemtjänst och varutransporter kunna uppleva en ökad kvalitet och trygghet i sitt arbete.

Samarbetet mellan Lantmäteriet och Trafikverket för att åstadkomma detta har pågått under lång tid och fler förändringar kommer. Under hösten förs ett arbete på Lantmäteriet för att effektivisera processen att via flygbildstolkning leverera information om det enskilda bilvägnätet till Trafikverket.

– Det känns som vi når en milstolpe nu när Lantmäteriet börjar ersätta sitt vägnät med data från NVDB. Detta har funnits med som en långsiktig målsättning ända sedan NVDB bildades i slutet av 90-talet. Samarbetet mellan Trafikverket och Lantmäteriet för att uppnå det här målet har varit både inspirerande och spännande. Många olika personer på båda myndigheterna har varit involverade i olika skeden under arbetets gång och vi hoppas på ett bra samarbete även fortsättningsvis, säger Tomas Löfgren, produktutredare på Trafikverket.