Fortsatt god punktlighet för pendeltågen

För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. Foto: MTR

Pendeltågens punktlighet under juni blev 94,4 procent. Resultatet följer den riktning som punktligheten har haft sedan de infrastrukturproblem som påverkade resultatet negativt tidigare i år har åtgärdats.

Utfallet var en förbättring mot samma månad förra året med 0,4 procentenheter och det näst högsta resultatet i år.

Det som främst drog ner punktlighet kategoriserar som ”Olyckor/tillbud och yttre faktorer” vilket stod för 40,0 procent av de totala förseningarna. En ökning i jämförelse med föregående månad och samma månad föregående år. Totalt sett orsakade dessa händelser cirka 6053 förseningsminuter för juni, vilket är en ökning med 1053 minuter i jämförelse med föregående månad.

– För att minimera förseningar som har orsaker delvis utanför vår påverkan har vi tillsammans med Trafikverket och Region Stockholm sedan 2018 prövat ett nytt arbetssätt för att identifiera och genomföra de åtgärder som får störst effekt för pendeltågsresenärerna i Stockholmsregionen. Vi ser att arbetet har gett resultat men som antalet förseningsminuter visar på så finns det fortfarande mycket kvar att göra, säger Mats Johannesson vd MTR Pendeltågen

Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.