Lund kräver station för stambanan i centralt läge

Centrala stationslägen är helt avgörande för att skapa snabba och effektiva kollektivtrafikresor. Foto: Lunds Kommun

Nu har Lunds kommun lämnat sitt yttrande i Trafikverkets tredje samråd i lokaliseringsutredningen för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Liksom i yttrandet i det andra samrådet förordar kommunen ett centralt stationsläge, men betonar också vikten av att värna och utveckla kulturhistoriska, sociala och ekologiska värden i landskapet och i staden. 

– Från Lunds kommun trycker vi på vikten av ett centralt stationsläge och att vi vill att en tunnellösning utreds. Vi beskriver problematiken med det västliga alternativet med station på Nova. Vi lyfter också hur våra olika tätorter i norr påverkas, främst Håstad, Stångby, Vallkärra och Stångby kyrkby, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Lunds kommun ser att nya stambanor för höghastighetståg har potential att förändra Sverige, Öresundsregionen, Skåne och Lund i en positiv riktning. Kapaciteten på järnvägen behöver höjas för att öka systemets robusthet och tillförlitlighet och för att det ska bli möjligt att öka andelen hållbara transporter både för person- och godstrafik. Det är viktigt att projektet kommer igång så att dessa nyttor uppkommer i närtid. Som Sveriges 12:e största kommun är Lund en tillväxtmotor i Skåne och försörjer både den egna kommunen och kringliggande grannkommuner med arbetsplatser och service. 

– För att skapa största möjliga nytta av nya moderna stambanor för höghastighetståg är det direkt avgörande med ett centralt stationsläge i Lund. Då stärks arbetsmarknadsregionen på bästa sätt och klimatnyttan ökar väsentligt. Vi markerar också tydligt att Trafikverket måste se till att minimera intrången i känsliga miljöer - på landsbygden, i mindre orter och i Lunds unika stadskärna, säger Anders Almgren (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

Lund måste ha en station för stambanan i centralt stationsläge vid nuvarande Lund C. Centrala stationslägen är helt avgörande för att skapa snabba och effektiva kollektivtrafikresor och det maximerar samhällsnyttan av järnvägsinvesteringen, menar Lunds politiker. Lunds kommun anser också att det västliga alternativet med en perifer station vid Pilsåker bör avfärdas. Utöver alla nackdelar med att ett externt stationsläge så påverkar sträckningen dessutom naturvärden och friluftsliv samt utvecklingen av stadsdelarna Västerbro och Källby negativt.