Aktion för förlängning av sträckan Malmö-Åstorp till Ängelholm

Söderåsbanan kan byggas ut för persontrafik. Foto: Trafikverket

Sverigedemokraterna i Region Skåne har lämnat in en motion med syfte att utreda en förlängning av tågsträckan Malmö-Åstorp till Ängelholm, då befintligt spår som i dagsläget används för godstrafik även bör kunna användas för persontågstrafik. Under förra året yttrade sig också kommunerna i Familjen Helsingborg gemensamt positivt till persontrafik på denna sträcka, precis som föreslagits i motionen. Persontrafik Ängelholm - Åstorp är även med i Familjen Helsingborgs gemensamma strategi för infrastruktur och kollektivtrafik.

Johan Wifralius, regionråd och sverigedemokraternas gruppledare i kollektivtrafiknämnden, kommenterar:

– När nuvarande planer för persontrafik på de skånska järnvägarna genomförts så kommer samtliga längre järnvägssträckor i Skåne att trafikeras med persontrafik, med ett enda undantag. Detta undantag är sträckan Åstorp - Ängelholm som är en del av det så kallade godsstråket genom Skåne. Andra delar av detta stråk, som Söderåsbanan och Lommabanan, har eller kommer snart ha persontågstrafik.

– Om Söderåsbanan skulle förlängas till Ängelholm, så blir Ängelholm den klart folkrikaste orten på banan. Två skånska kommuncentra, Ängelholm och Åstorp, skulle förbindas med en 8-minutersresa med kollektivtrafik, vilket skulle ha ett stort värde för den skånska kollektivtrafiken. Dagens motsvarande resa med buss 514 är inte attraktiv. Att färdas samma sträcka med bil tar minst 15 minuter. Med persontågstrafik på sträckan blir alltså kollektivtrafik det klart snabbaste sättet att färdas mellan centrum av Ängelholm och Åstorp, istället för som idag med bilen.