EU:s ordförandeland Tyskland ordnade videomöten för transportministrar

EU:s transportministrar strävar efter att utveckla en koldioxidsnålare och effektivare transportsektor och att trygga tillräcklig finansiering av underhåll och utveckling av transportnätet. Foto: Temple Group-shutterstock

Transportministrarna förde en principdiskussion om ändringen av eurovinjettdirektivet. Syftet med ändringarna är att främja koldioxidsnålare och effektivare transport och att trygga tillräcklig finansiering av underhåll och utveckling av transportnätet.

Transport- och telekommunikationsministrarna förde också en principdiskussion om dataförvaltningsförordningen, som Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag om den 25 november 2020. Förordningen är en fortsättning på de mål som nämns i kommissionens datastrategi. Avsikten är att skapa en gemensam modell för hanteringen av europeiska datarymder och en samordnad inre marknad för data.

Ministrarna kommer också att diskutera lagstiftningspaketet SES2+ om det gemensamma europeiska luftrummet. Ett gemensamt europeiskt luftrum möjliggör en effektivare användning av luftrummet. Målet är att uppnå mer exakta flygtidtabeller, rakare flygrutter, kortare flygtider samt att minska utsläppen från flygtrafiken.