Ny högteknologisk tågdepå lyft för Skånes kollektivtrafik

Kärråkra-anläggningen omfattar ett 22 hektar stort område. Tidigare var här skog och åker. Foto: Vossloh

 

 

Sveriges modernaste verkstadsdepå för tåg, det är utan tvekan Kärråkra tågdepå, direkt norr om bangården i Hässleholm i Skåne. Den avancerade anläggningen som beställts av Region Skåne är nu färdig. Möjligheten att sköta om Öresundstågen och Pågatågen i den toppmoderna anläggningen blir ett lyft för tågtrafiken i södra Sverige. Det rör sig om en investering på totalt 1,5 miljarder kronor.

Text: John Hardwick

Kärråkra är en underhållsdepå avsedd till förebyggande underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av de 110 Öresundstågen, motorvagnar och Pågatågen. Anläggningen som byggts av NCC består av fem byggnader och rymmer verkstad, kontor, en städbyggnad, en svarvhall för hjulsvarvning, en kombihall för avisning, klottersanering, sanering efter viltolyckor, underhåll och tvätt samt en mottagningsstation och en städplattform. Det handlar om totalt 26 500 kvadratmeter golvyta, 10 kilometer järnvägsspår, 36 spårplatser för uppställning och 41 växlar.

Pekskärmar styr spårväxlar

Vossloh som har levererat växlarna till Kärråkra har också installerat ett ruttsystem, MYA (Modular Yard Automation), där föraren av tåget, när han eller hon är på väg att köra in tåget till depåns tio verkstadsplatser, de sex spåren vid städplattformarna eller de sex uppställningsspåren, kan öppna sitt fönster och nå en manövertavla som sitter på 2,5 meters höjd. När föraren trycker på symbolen för destinationen, exempelvis spår 11, så styr manövertavlan de berörda växlarna med hjälp av trådlös kommunikation, så att de automatiskt lägger om till rätt rutt. På så sätt slipper föraren stanna och lägga om varje enskild växel för sig. Det är första gången ett sådant system används i Sverige. Det är SJ Öresund som tillsammans med norskägda underhållsföretaget Mantena kommer att svara för underhållsarbetet i Hässleholmsdepån.

 

bild
10 kilometer spår och 41 växlar säkrar inkörningen av tågen till depån. Foto: Vossloh

 

bild
Det är företrädesvis Öresundstågen som skall hanteras i Kärråkra-depån. Foto: Eitech

Positiv inverkan

Med Kärråkra Tågdepå optimeras logistiken, kapaciteten blir högre och servicetiden förkortas betydligt för tågen. Detta får en positiv inverkan på kollektivtrafiken i södra Sverige såväl som för tågtrafiken till Danmark. Fler vagnar kan befinna sig ute på banorna, vilket minskar trängseln, ökar turtätheten och förbättrar punktligheten. Tidigare har underhållet av Öresundstågen utförts i en äldre tågdepå i Helgoland i Köpenhamn, Danmark. Här har kapaciteten dock varit otillräcklig och många tågsätt har fått stå stilla i servicekö. Detta har orsakat fordonsbrist ute på banorna i södra Sverige, något som har lett till kortare tågsätt och trängsel i rusningstrafiken.

Som en dröm

– För den tågfrälste är detta som en dröm, det finns så många spår in till depån, säger Erik Gotthardsson, uppdragsledare på COWI. Vi har utfört mycket arbete utanför byggnaderna – vägar, järnvägar och underhållssystem. Det har varit ett oerhört roligt projekt att arbeta med.

COWI har arbetat med projektering av program- & systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling för markarbeten, och har bidragit med kompetens inom VA, kanalisation, mark, geoteknik, hydrogeologi, väg, miljö och kulturmiljö. Man har även bistått med projekteringsledning.

Det är konsultföretaget Atkins som för Region Skåne i Kärråkra-projektet har ansvarat för systemhandling, bygghandling, funktionsanalys, säkerhetstyrning bana samt stöd för beställning och analysering av underhållsmaskiner för tågfordonen, till exempel hjulfärs.

Konsultbolaget Tyréns uppdrag på Kärråkradepån har omfattat projektering av alla byggnader och plattformstak.

Förutom ”normala” byggnadsarbeten och byggnadsinstallationer har ett antal verksamhetsberoende system installerats. Bland dessa kan nämnas anläggning för fordonstvätt och avisning, fekalie-tömning, kombibox, hjulsvarv, lyftbockar, traverser, hjulsänk och boggievändskiva. Dessa system levereras och monteras av respektive leverantör, men teknisk och utrymmesmässig samordning av dessa system mot projekteringen i övrigt har ingått i Tyréns uppdrag.

 

bild
Det finns plats för 50 tåg samtidigt Foto: Eitech

 

Storlek och komplexitet utmaning Arbetet med tågen i Kärråkradepån utförs på 10 olika spår, det ger en snabb genomströmningshastighet och motverkar köbildning. Inuti verkstaden finns bland annat hängande plattformar, en elektroniskt styrd svarv och högteknologisk utrustning för byte av hjulaxlar.

– Projektets storlek och komplexitet, att få allt att fungera med den relativt korta byggtiden var en utmaning för oss, säger Stefan Andersson på Eitech, som ansvarat för det omfattande arbetet med samtliga tekniska installationer i den högmoderna anläggningen. Projektet har omfattat stor mängd teknisk utrustning, kabel och kommunikation. Det är installationerna inom kraft, belysning, brand, tele och säkerhet, ventilation, rör och styr som Eitech tillsammans med sina strategiskt utvalda samarbetspartners utfört.

Skapat trygg arbetsmiljö

– Särskilt viktigt har arbetet med att skapa en säker och trygg arbetsmiljö för personalen varit, menar Stefan Andersson.

Det gällde ju att se till att ta bort alla risker. Exempelvis använde vi oss av ett ”förregleringssystem”, som blockerar eltillförsel till kontaktledningarna. När ledningarna är spänningssatta blockeras andra funktioner, som till exempel tillträde till arbetsområdet på plattform och möjligheten att använda spolposter.

– Förutsättningar har ändrats under projektets gång och ganska omfattande omtag har behövt göras inom projekteringen på de tekniska installationerna. Här har en av våra styrkor varit att ha en stark, flexibel och erfarens organisation på plats som kunnat hantera detta, alltid med projektets och slutproduktens bästa i fokus, säger Stefan Andersson. Som mest hade Eitech 10 tjänstemän och 80 montörer igång samtidigt.

 

bild