Fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund når avgörande milstolpe i augusti 2020

Den västra delen av nya Burlövs station börjar bli klar. Bild: Trafikverket
Ett omfattande arbete med kontaktledningar på Arlövs bangård börjar bli färdigt. Bild: Trafikverket
I Åkarp byggs stödmurar för järnvägstunneln med slitsmursmetoden. Bild: Trafikverket
De tillfälliga spåren byggdes bredvid de gamla spåren igenom Hjärup. Bild: Trafikverket

Text: Annika Wihlborg

Fyrspårsutbyggnaden på södra stambanan mellan Malmö och Lund, som inleddes 2017, har genomgått en intensiv fas under det senaste året, då arbete pågått på flera platser längs med sträckan. Utöver utbyggnaden från två till fyra spår mellan Ringvägen i Lund och Arlöv norr om Malmö, ingår även ombyggnation av tågstationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv i projektet. Dessutom byggs en helt ny tågstation i stadsdelen Klostergården i Lund.

Dagligen åker 56 000 resenärer på Södra stambanan mellan Malmö och Lund. Idag kör cirka 460 tåg varje dygn mellan Malmö och Lund, varav 80 är godståg. År 2030 beräknas trafiken ha ökat till 645 tåg, varav 100 godståg. 2024 ska hela projektet, som omfattar en fyrspårssträcka på 11 kilometer, varav 5 kilometer nedsänkt, stå klart. Målsättningen är att öka kapaciteten, förbättra punktligheten, minska bullerstörningar och även att minska järnvägens barriäreffekt. En av projektets viktigaste milstolpar kommer att äga rum i augusti 2020, då de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup samt de nybyggda spåren genom Arlöv, ska vara färdigbyggda. Då flyttas tågtrafiken från de gamla spåren så Trafikverkets entreprenörer kan börja bygga nya spår. Samtidigt driftsätts de tillfälliga tågstationerna som byggts i Hjärup och Åkarp. För att kunna genomföra omkopplingen av trafiken från de gamla till nya och tillfälliga spår kommer järnvägstrafiken att stoppas på Södra stambanan 22 till 28 augusti. Extrainsatta bussar sätts i stället in mellan Malmö och Lund.

Nedsänkta spår genom Åkarp och Hjärup

Arbetet med att bygga de nya permanenta tågstationerna i Åkarp och Hjärup inleds också efter augusti 2020. Genom Åkarp och Hjärup ska de nya spåren byggas nedsänkta, fyra till sex meter under marknivå. Då inleds också ett omfattande schaktningsarbete på sträckan Åkarp-Hjärup för att frigöra utrymme för de nedsänkta spåren. Genom Arlöv flyttar trafiken över till de nybyggda spåren, väster om de ursprungliga spåren. De gamla spåren rivs och nya spår byggs. –I augusti 2019 nådde projektet en viktig milstolpe. Banvallen för de tillfälliga spåren genom Åkarp och Hjärup blev klar och räls och slipers levererades. Då påbörjades också arbetet med att bygga spår genom Åkarp och Hjärup. Därefter påbörjades spårbygget i Arlöv, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Lund-Arlöv, fyra spår. Sedan augusti 2019 har arbete pågått med bygga spår och installera järnvägsteknik. Kontaktledningar har monterats och teletekniken, elförsörjningen och signalsystem har installerats. Cirka 260 000 meter signalkabel har lagts.

Slitsmurar blir järnvägstunnel

I januari inleddes arbetet med stödmurarna längs järnvägen i Åkarp. Delar av stödmurarna byggs som så kallade slitsmurar, vilket enkelt uttryckt är en armerad betongvägg som gjuts direkt i marken. Stödmurarna byggs nu för att det ska gå smidigt att gräva schaktet för de fyra nya spåren senare, när tågtrafiken flyttats till tillfälliga spår. – Metoden med slitsmurar passar bra där det är trångt, den är också mer miljömässigt hållbar eftersom det blir mindre schaktning och färre transporter jämfört med att bygga stödmurar i öppna schakt. Det blir heller inte lika mycket buller och vibrationer. Slitsmurarna i Åkarp kommer dessutom att användas till den permanenta tunnelkonstruktionen, vilket sparar tid och resurser, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Förberedande arbeten vid station Klostergården i Lund

I februari 2020 inleddes förberedande arbeten vid platsen för den nya tågstationen vid Klostergården i Lund. Bland annat ska ledningar för el och kraftvärme flyttas. En annan viktig milstolpe uppnåddes i december 2019, då Mark- och miljödomstolen gav Trafikverket tillstånd att bygga en järnvägsbro inom Höje ås vattenområde mellan Lund och Flackarp. Miljödomen är en förutsättning för att hela fyrspårsprojektet ska kunna färdigställas. – Miljödomen var en viktig pusselbit för att Trafikverkets ska kunna påbörja arbetet med fyra spår på sträckan Lund-Flackarp. Nästa steg i processen är att skriva kontrakt med en entreprenör. Planen är att starta bygget av under 2020, säger Jens-Peter Eisenschmidt.